GEESTELIKE OORLOG NR 5

TEKSPREEK: DS JOHAN BOTHA

TEMA: STAANDE TEEN DIE LISTE VAN DIE VYAND

TREK DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD AAN, SODAT JULLE STAANDE KAN

SKRIFLESING: 1 SAMUEL 17:1-31

TEKS: EFESIERS 6:11

BLY TEEN DIE LISTE VAN DIE DUIWEL.

ONS HET IN ONS VORIGE BOODSKAPPE GESIEN “OORWINNING IS MOONTLIK”

WAAR IS DIE GEVAARLIKSTE PLEKKE IN OORWINNING? NET VOOR DIE

OORWINNING, EN NET DAARNA.

ONS HET GESIEN DAT DIE VYAND LISTIGE PLANNE HET WAARMEE HY OPEREER.

a) EFESIERS 6:11: SY LISTE – HY SOEK N PAD WAAR HY KAN INGAAN

b) 2 KOR. 2:11: SY PLANNE – SY GEDAGTES IN MY GEDAGTES AFLAAI

DAARVOOR HET ONS DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES NODIG OM STAANDE TE

KAN BLY EN TE OORWIN.

ONS HET GESIEN IN EFES.6:10 WAT IS HIERDIE KRAG

a) KRAGTIG: VOORTDURENDE INNERLIKE KRAG

DIE BEVEL OM VOORTDUREND ONDER BEHEER VAN DIE HEILIGE GEES TE

WEES.

b) KRAG: DEMONSTRATIEWE KRAG WAT SIGBAAR IS.

DIESELFDE KRAG WAT JESUS UIT DIE DOOD OPGEWEK HET, WERK OOK IN ONS

DAT MENSE DIT KAN SIEN UITWERK IN MY LEWE.

c) STERKTE: DIE KRAG VAN GOD SELF

BONATUURLIKE KRAG WAT UIT GEEN MENS KAN KOM.

ONS HET GELEES VAN N JONGMAN WAT HIERDIE KRAG GEHAD HET TEEN N

GEWELDIGE REUS.

ONS SIEN IN HIERDIE VOORBEELD DIE LISTE VAN DIE DUIWEL GEOPENBAAR,

OM ONS TE HELP VERSTAAN DAT ONS KAN OORWIN.

DIE LISTE EN PLANNE VAN DIE DUIWEL WORD OPENBAAR IN HIERDIE VERHAAL

VAN OORWINNING.

HY HET ISRAEL BANG GEMAAK MET SY VOORKOMS EN WOORDE.

DIT WAT HULLE SIEN EN HOOR EN ERVAAR.

ROMEINSE SOLDAAT SE WAPENRUSTING WAS 125 POND, EN GOLIAT 700

POND (320KG)

1SA 17:5-7

DAAR WAS ‘N KOPERHELM OP SY HOOF, EN HY HET ‘N PANTSER VAN SKUBBE

AANGEHAD—DIE GEWIG VAN DIE PANTSER WAS VYF DUISEND SIKKELS

KOPER— EN SKEENPLATE VAN KOPER WAS AAN SY BENE EN ‘N KOPERLANS

TUSSEN SY SKOUERS. DIE STEEL VAN SY SPIES WAS SOOS ‘N WEWERSBALK,

EN DIE LEM VAN SY SPIES WAS VAN SES HONDERD SIKKELS YSTER, EN DIE

SKILDDRAER HET VOOR HOM UIT GELOOP.

DIE GROOTSTE VREES HET NIE GEKOM DEUR SY VOORKOMS, MAAR SY

AANHOUDENDE DREIGEMENTE.

17:16 EN DIE FILISTYN HET SMÔRENS VROEG EN SAANS NADER GEKOM EN

GAAN STAAN, VEERTIG DAE LANK.

NET MET SY WOORDE STEL HY ISRAEL BUITE AKSIE.

17:11 TOE SAUL EN DIE HELE ISRAEL HIERDIE WOORDE VAN DIE FILISTYN

HOOR, WAS HULLE VERSKRIK EN BAIE BEVREES.

SO VAL DIE SIELEVYAND DIE KINDERS VAN DIE HERE OOK AAN DAG EN NAG

MET SY BANGMAAK STORIES.

HY SOEK N PAD MET SY WOORDE NA MY GEDAGTES.

 MET MY EMOSIES EN SPEEL “MINDGAMES”

HY HOU AAN DAG EN NAG AS HY SIEN JY LUISTER NA HOM, EN DIE GEVOLG?

17:11 TOE SAUL EN DIE HELE ISRAEL HIERDIE WOORDE VAN DIE FILISTYN

HOOR, WAS HULLE VERSKRIK EN BAIE BEVREES.

DAAR WAS EEN WAARHEID WAT GOLIAT VERTEL HET:

17:9 AS HY TEEN MY KAN VEG EN MY VERSLAAN, SAL ONS JULLE SLAWE WEES;

MAAR AS EK HOM OORWIN EN HOM VERSLAAN, MOET JULLE ONS SLAWE

WEES EN ONS DIEN.

WAT IS VOORTDUREND IN JOU GEDAGTES?

FILLIPENSE 4:8

VERDER, BROEDERS, ALLES WAT WAAR IS, ALLES WAT EERBAAR IS, ALLES WAT

REGVERDIG IS, ALLES WAT REIN IS, ALLES WAT LIEFLIK IS, ALLES WAT LOFLIK

IS—WATTER DEUG EN WATTER LOF DAAR OOK MAG WEES, BEDINK DIT.

HOE SAL EK STAANDE BLY TEEN DIE LISTE EN OORWIN?

KYK WIE VERSKYN OP DIE TONEEL TERWYL ALMAL IN VREES EN BEWING

VERKEER:

:11-15 TOE SAUL EN DIE HELE ISRAEL HIERDIE WOORDE VAN DIE FILISTYN

HOOR, WAS HULLE VERSKRIK EN BAIE BEVREES. EN DAWID WAS DIE SEUN

VAN DIÉ EFRATIET, UIT BETLEHEM-JUDA, MET DIE NAAM VAN ISAI; HY HET

AGT SEUNS GEHAD, MAAR DIE DRIE OUDSTE SEUNS VAN ISAI HET SAUL AL IN

DIE OORLOG GEVOLG; EN DIE NAME VAN SY DRIE SEUNS WAT IN DIE OORLOG

GEGAAN HET, WAS: ELÍAB, DIE OUDSTE, EN SY TWEEDE, ABINÁDAB, EN DIE

DERDE, SAMMA. DAWID WAS DIE JONGSTE, TERWYL DIE DRIE OUDSTES SAUL

GEVOLG HET. EN DAWID HET HEEN EN WEER GEGAAN VAN SAUL OM DIE

KLEINVEE VAN SY VADER IN BETLEHEM OP TE PAS.

SAL HY N VERSKIL KAN MAAK?

17:20-23 EN DIE VOLGENDE MÔRE VROEG HET DAWID HOM KLAARGEMAAK:

EN TOE HY BY DIE WA-LAER KOM, HEF DIE LEËRMAG WAT NA DIE VEGTERREIN

UITTREK, JUIS DIE KRYGSGESKREEU AAN. ISRAEL SOWEL AS DIE FILISTYNE

HET SLAGORDE TEENOOR SLAGORDE OPGESTEL. DAAROP GEE DAWID SY

PAKGOED AF, EN HY HARDLOOP NA DIE VEGTERREIN. TOE HY DAAR AAN KOM,

VRA HY SY BROERS NA DIE WELSTAND. TERWYL HY MET HULLE SPREEK, KOM

JUIS DIE BAASVEGTER—GÓLIAT IS SY NAAM, DIE FILISTYN UIT GAT—UIT DIE

SLAGORDES VAN DIE FILISTYNE OP EN SPREEK DAARDIE SELFDE WOORDE,

SODAT DAWID DIT HOOR.

HIERDIE WAS SY EERSTE ONDERVINDING MET DIE REUS.

KYK NA SY ROLMODELLE SE OPTREDE

17:24 MAAR TOE AL DIE MANNE VAN ISRAEL DIE MAN SIEN, VLUG HULLE VIR

HOM WEG, WANT HULLE WAS BAIE BANG.

KYK NA SY REAKSIE:

17:26 DAAROP HET DAWID DIE MANNE WAT BY HOM STAAN, GEVRA EN GESÊ:

WAT SAL MET DIE MAN GEBEUR WAT HIERDIE FILISTYN VERSLAAN EN DIE

SMAAD VAN ISRAEL WEGNEEM? WANT WIE IS HIERDIE ONBESNEDE FILISTYN,

DAT HY DIE SLAGORDES VAN DIE LEWENDE GOD DURF UITDAAG?

KYK NA HULLE REAKSIE NADAT DIE REUS HULLE GEDAGTES BEHEER MET SY

PLANNE

17:28 TOE SY OUDSTE BROER ELÍAB HOM MET DIE MANNE HOOR SPREEK, HET

ELÍAB BAIE KWAAD GEWORD VIR DAWID EN GESÊ: WAAROM HET JY EINTLIK

AFGEKOM, EN AAN WIE HET JY DAARDIE KLOMPIE KLEINVEE IN DIE WOESTYN

AFGEGEE? EK KEN JOU VERMETELHEID EN DIE BOOSHEID VAN JOU HART,

WANT JY HET AFGEKOM OM DIE GEVEG TE SIEN.

DAWID HET HOM EGTER NIE LAAT AFSIT DEUR HULLE WOORDE NIE

17:29,30 EN DAWID SÊ: WAT HET EK NOU GEDOEN? EK VRA MAAR NET. EN

HY HET BY HOM WEGGEDRAAI NA IEMAND ANDERS EN DIESELFDE WOORDE

GESPREEK, EN DIE MANSKAPPE HET HOM GEANTWOORD VOLGENS DIE EERSTE

WOORDE.

DAWID MEEN HIERDIE IS N GELEENTHEID OM GOD TE VERHEERLIK. DIE MAN IS

SO GROOT JY KAN HOM NIE MIS NIE.

VIR DIE EERSTE KEER IS DAAR BIETJIE HOOP BY DIE ANDER.

17:31 TOE HULLE DIE WOORDE HOOR WAT DAWID SPREEK EN DIT VOOR SAUL

MEEDEEL, HET DIÉ HOM LAAT HAAL.

MENSE HET DAWID PROBEER VERHINDER

17:33 MAAR SAUL HET DAWID GEANTWOORD: JY KAN NIE NA HIERDIE

FILISTYN GAAN OM TEEN HOM TE VEG NIE, WANT JY IS ‘N SEUN, EN HY IS ‘N

KRYGSMAN VAN SY JEUG AF.

MENSLIK GESPROKE IS DIT ONMOONTLIK OM STAANDE TE BLY TEEN HIERDIE

REUS.

MAAR DAWID WEET WAAR KOM SY KRAG VANDAAN.

 DIT IS DIE KRAG VAN EFESIERS 6:10

VOORTDURENDE DEMONSTRATIEWE KRAG WAT VAN GOD AF KOM!

17:34-37 DAAROP SÊ DAWID AAN SAUL: U DIENAAR HET VIR SY VADER

DIE KLEINVEE OPGEPAS, EN AS DAAR ‘N LEEU OF ‘N BEER KOM EN ‘N STUK

KLEINVEE UIT DIE TROP WEGDRA, DAN GAAN EK UIT AGTER HOM AAN EN

VERSLAAN HOM EN RUK DIT UIT SY BEK UIT; EN AS HY MY AANVAL, GRYP EK

HOM AAN SY BAARD, VERSLAAN HOM EN MAAK HOM DOOD. U DIENAAR HET

DIE LEEU SOWEL AS DIE BEER DOODGESLAAN, EN MET HIERDIE ONBESNEDE

FILISTYN SAL DIT GAAN NET SOOS MET EEN VAN HULLE, OMDAT HY DIE

SLAGORDES VAN DIE LEWENDE GOD UITGEDAAG HET. VERDER SÊ DAWID: DIE

HERE WAT MY GERED HET UIT DIE KLOU VAN DIE LEEU EN UIT DIE KLOU VAN

DIE BEER, HY SAL MY RED UIT DIE HAND VAN HIERDIE FILISTYN. TOE SÊ SAUL

VIR DAWID: GAAN, EN MAG DIE HERE MET JOU WEES!

WAAROM KON HULLE DIT NIE DOEN NIE?

HULLE MAAK OP DIE VLEES EN EIE KRAG STAAT

17:38,39 EN SAUL HET DAWID SY KLERE LAAT AANTREK EN ‘N KOPERHELM

OP SY HOOF GESIT EN HOM ‘N PANTSER LAAT AANTREK. EN DAWID HET SY

SWAARD BO-OOR SY KLERE VASGEGORD, EN TOE HY MOEITE DOEN OM TE

LOOP, SÊ DAWID VIR SAUL: EK KAN NIE..

DAAR WAS EEN DING WAT DAWID NIE KON DOEN NIE, EN DIT IS OM OP

MENSLIKE KRAG STAAT TE MAAK.

17:40 DAAROP NEEM HY SY STAF IN SY HAND EN SOEK VIR HOM UIT DIE

SPRUIT VYF GLADDE KLIPPE UIT EN STEEK DIT IN SY HERDERSTAS WAT HY

GEHAD HET, NAAMLIK IN DIE SLINGERSAK; EN MET SY SLINGER IN SY HAND

HET HY NADER GEKOM NA DIE FILISTYN.

KYK NA DIE TEGNIEK VAN DIE VYAND

17:43,44 EN DIE FILISTYN VRA VIR DAWID: IS EK ‘N HOND DAT JY MET STOKKE

NA MY TOE KOM? EN DIE FILISTYN HET DAWID VERVLOEK BY SY GODE.

VERDER SÊ DIE FILISTYN VIR DAWID: KOM NA MY TOE, DAT EK JOU VLEES AAN

DIE VOËLS VAN DIE HEMEL EN DIE DIERE VAN DIE VELD KAN GEE.

DAWID HET EGTER NIE GEDINK, MAAR GEPRAAT.

17:45-48 DAWID SÊ VIR DIE FILISTYN: EK KOM NA JOU IN DIE NAAM VAN DIE

HERE VAN DIE LEËRSKARE, DIE GOD VAN DIE SLAGORDES VAN ISRAEL, WAT

JY UITGEDAAG HET. VANDAG SAL DIE HERE JOU IN MY HAND OORLEWER,

SODAT DIE HELE AARDE KAN WEET DAT ISRAEL ‘N GOD HET. DAN SAL DIE

HELE MENIGTE MOET ERKEN DAT DIE HERE NIE DEUR SWAARD EN DEUR SPIES

VERLOS NIE; WANT DIE STRYD BEHOORT AAN DIE HERE, EN HY SAL JULLE IN

ONS HAND GEE.

HOOR JY DIE VYAND TERUGPRAAT?

DIE RES VAN DIE VERHAAL IS GESKIEDENIS!

17:48-51 TOE DIE FILISTYN HOM DAN KLAARMAAK EN ALDEUR NADER KOM

OM DAWID TE ONTMOET, LOOP DAWID GOU NA DIE VEGTERREIN OM DIE

FILISTYN TE ONTMOET; EN DAWID STEEK SY HAND IN DIE TAS EN NEEM ‘N KLIP

DAARUIT EN SLINGER, EN HY TREF DIE FILISTYN IN SY VOORHOOF, SODAT DIE

KLIP IN SY VOORHOOF INDRING EN HY OP SY GESIG TEEN DIE GROND VAL. SO

HET DAWID DAN DIE FILISTYN OORWELDIG MET ‘N SLINGER EN ‘N KLIP.

EN HY HET DIE FILISTYN VERSLAAN EN HOM GEDOOD ALHOEWEL DAAR GEEN

SWAARD IN DAWID SE HAND WAS NIE. DAAROP HET DAWID GEHARDLOOP

EN BY DIE FILISTYN GAAN STAAN EN SY SWAARD GENEEM, DIT UIT SY SKEDE

GETREK EN HOM VAN KANT GEMAAK, EN HY HET DAARMEE SY HOOF

AFGEKAP. TOE DIE FILISTYNE SIEN DAT HULLE HELD DOOD WAS, HET HULLE

GEVLUG.

IS JY NIE MOEG VIR DIE REUSE FILISTYNE IN JOU LEWE?

LEUENS, VUIL GEDAGTES, BESKULDIGINGS, WROKKE, BITTERHEID, …

WAT HET GEMAAK DAT ISRAEL 40 JAAR IN DIE WOESTYN ROND GESWERF HET?

DIE REUSE IN KANAAN!

10 SIEN NIE KANS VIR DIE REUSE, TERWYL JOSHUA EN KALEB GLO HULLE KAN

OORWIN.

JY HET DIE KEUSE VANDAG.

MAAK JY DIT VIR MENSE MOEILIK IN JOU GESIN MET JOU VOORTDURENDE

NEERLAE?

IS JY SOOS DIE GROOT EN STERK OUER BROERS, OF SOOS KLEIN DAWID?

HOE LANK SAL JY NOG LUISTER NA DIE LISTE VAN DIE DUIWEL, EN HOM

TOELAAT OM MINDGAMES TE SPEEL.

OM NA DIE VOLLEDIGE BOODSKAP TE LUISTER:

DS JOHAN BOTHA PREKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00