GELOOFSBELYDENIS: ARTIKEL 4

SKRIFLESING:JOHANNES 18:28-19:167

 

 

TEKS: JOHANNES 19:1-3                                                                                                                           TOE NEEM PILATUS DAN VIR JESUS EN LAAT HOM GÉSEL. EN DIE SOLDATE HET ‘N KROON VAN DORINGS GEVLEG EN DIT OP SY HOOF GESIT, EN ‘N PURPER KLEED OM HOM GEWERP  EN GESÊ: WEES GEGROET, KONING VAN DIE JODE! EN HULLE HET HOM IN DIE AANGESIG GESLAAN.

 

TEMA: WAT GELY HET, ONDER PONTIUS PILATUS GEKRUISIG, GESTORWE EN BEGRAWE IS

IN ONS VORIGE BOODSKAPPE HET  ONS UITGELIG DAT DIT  WAT EK GLO, MY FONDASIE IS. DIT IS DIE TAAK VAN DIE KERK OM DIT WAT ONS GLO VOORTDUREND TE ONDERSOEK EN TE VERKONDIG. DEUR DIE EEUE IS DIT AANGEVAL, EN VANDAG IS DIT GEEN UITSONDERING MET DIE EMERGING CHURCH NIE.

ONS VORIGE BOODSKAPPE HET GEHANDEL OOR:

ARTIKEL 1:                                                                                                                                              EK GLO IN GOD DIE VADER DIE ALMAGTIGE  SKEPPER VAN HEMEL EN AARDE

ARTIKEL 2:                                                                                                                                         EN IN JESUS, CHRISTUS SY ENNIGGEBORE SEUN ONSE HERE

DIT HANTEER DIE GODHEID VAN JESUS

ARTIKEL 3

WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA

DIT HANTEER DIE FEIT DAT JESUS WAARLIK MENS WAS

ONS GLO DEUR DIT DAT GOD MENS GEWORD HET                                                                 ONS GLO DEUR DIT DAT JESUS N MENS WAS                                                                              ONS GLO DEUR DIT DAT HY N UNIEKE MENS WAS

EK VRA WEER DIE VRAAG: WAT HET DIT MET GELOOF TE DOEN?                                  DAN ANTWOORD EK “ALLES! MY HELE TOEKOMS HANG AF VAN WAT EK GLO.”

KOM ONS KYK DERHALWE NA ARTIKEL 4 WAAR ONS BELY EN GLO DAT:

1)    JESUS GELY HET – VIER EVANGELIES VAN MATTHEUS TOT JOHANNES

SY HELE LEWE WAS EEN GROOT LYDING GEWEES VAN GEBOORTE TOT BY DIE KRUIS. NIE NET ONDER PONTIUS PILATUS NIE. LEES DIE VIER EVANGELIES.

ONS LEES NERENS DAT JESUS GELAG HET NIE, MAAR WEL OP N PAAR PLEKKE DAT HY GEWEEN HET EN BEDROEF WAS. MOENIE VERKEERD VERSTAAN NIE. DIT BETEKEN NIE DAT DAAR NOOIT BLYDSKAP IN HOM WAS NIE. DAAR WAS WEL TYE VAN BLYDSKAP GEWEES TEN TYE VAN HIERDIE LYDING.

KOM ONS KYK NA DIE LEWE VAN JESUS VAN GEBOORTE AF, EN SIEN WAAROM GLO EN BELY ONS “WAT GELY HET”

DINK AAN DIE VERNEDERING MET SY GEBOORTE IN DIE STAL

DIE VLUG VIR SY LEWE NA SY GEBOORTE UIT SY GEBOORTE DORP

SY EIE BROERS HET HOM NIE AANVAAR DIE EERSTE KLOMP JARE NIE

SY EIE MENSE NA WIE HY GEKOM HET, HET HOM NIE AANVAAR

HY WAS TELKENS MISVERSTAAN WAT KONFLIK VEROORSAAK HET

SY EIE DISSIPELS HET HOM VERLOEEN, VERRAAI EN VERLAAT

WAAR HET HY TUIS GEGAAN?

HY IS VERWERP IN DIE TEMPEL

WAT RAAK DIT ONS? DIT IS VAN SO GROOT BELANG DAT ONS DIT VERSTAAN. DIT IS HIER WAAR ONS ONS SONDE LEER KEN, DEUR DIE LYDING VAN JESUS. AS ONS NIE AAN HIERDIE LYDING GLO NIE, SAL ONS NOOIT TOT SONDE BESEF KAN KOM NIE. NIEMAND SAL SY VERLORE TOESTAND BESEF NIE.

DINK AAN DIE SKARES WAT HY GEVOED HET,  EN TOE HULLE MOES KIES TUSSEN HOM EN BARRABAS? WIE HET SO HARD GESKREEU “KRUISIG HOM”

WAT RAAK DIT ONS? GEWELDIG BAIE! DIT IS HIER WAAR DIE MENS SY SONDE ONTDEK! AS HY IN GENADE VOORSIEN EN HULLE SKREEU “KRUISIG HOM”

DINK DAARAAN, EN VRA “IS DIT VEEL ANDERS VANDAG?”  IS DIT NIE DIE WAT JUIS GENADE VIND WAT HOM KRUISIG DEUR HULLE GESINDHEID NIE?

VOORTDUREND HET JESUS IN DIE SKADUWEE VAN DIE KRUIS GELOOP. DIE FEIT DAT HY SY HELE LEWE LANK MOES LY. HY HET DIT VIR DIE MENS GEDOEN, EN DIT WAS JUIS SY GROOT LYDING GEWEES DAT HULLE HOM VERWERP WEENS HUL SONDE. SO HET HY GELY

DIT IS HIER WAAR DIE BEDRIEGLIKE HART VAN DIE MENS EN SY ONHEILIGHEID EN HEILIGHEID ONTMOET – SO HET HY GELY

DIT IS IN SY HEILIGE WANDEL OP AARDE DAT HY MET DIE SONDIGE VOLK BOTS. SO HET HY GELY

MET SY WANDEL OP AARDE HET HY GESIEN WAT SONDE AAN MENSE DOEN, EN HULLE HOM NOGTANS VERWERP. SO HET HY GELY

DIT KOS GELOOF IN DIE LYDING VAN JESUS OM TE BESEF WAT HIERDIE LYDING BETEKEN. AS EK DIT NIE GLO NIE, SAL EK NOOIT OORTUIG WORD VAN MY SONDE EN ELLENDE NIE. EK SAL MYSELF REGVERDIG.

KOM EK PROBEER VERDUIDELIK. DIT IS SOOS OM N ONSKULDIGE KIND WAT ALLES HET WAT SY BEGEER EN BESKERMING VAN N VEILIGE HUIS HET, IN DIEPSLOOT BY N PLAKKERSKAMP AF TE LAAI, EN TE SE “HELP HIERDIE MENSE” EN HULLE MISBRUIK HAAR, SLAAN HAAR EN LAAT HAAR VIR DOOD IN DIE VELD, EN HAAR VADER SIEN DIT ALLES EN DOEN NIKS DAARAAN.

GAAN LEES DIE GELYKENIS IN MARKUS 12. WAT HET HULLE GEDOEN MET DIE DIENSKNEGTE WAT DIE EIENAAR GESTUUR HET? WAT HET HULLE MET DIE EIENAAR SE SEUN GEDOEN?

DIT IS DIE LYDING VAN JESUS, DAT HY WEET HOE DIE PROFETE GEDOOD IS, EN HY STAAN VOLGENDE IN DIE RY. DIT BESKRYF DIE LYDING VAN JESUS.

MOENIE VERGEET WAT ONS GLO WIE HY IS NIE. ONS BELY DAT ONS GLO DAT HY IS JESUS CHRISTUS SY ENIGGEBORE SEUN, ONSE HERE WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA.

·        DIT LAAT MY BESEF HOE GROOT DIE LYDING WAS, AS EK BESEF WIE HY WAS

·        DIT LAAT MY BESEF HOE GROOT MY SONDE IS AS NIETIGE MENS

BEHALWE VIR DIE INTOG IN JERUSALEM WAAR ALMAL HOSANNA SKREEU, EN DIE SKARES WAT GEVOED WAS, WAS DAAR NOOIT ENIGE PARTYTJIE EN SAMEKOMS EN FEESTE VIR HOM GEREEL NIE. INTEENDEEL, TERWYL ALMAL MET DIE FEES VAN PAASFEES VOL BLYDSKAP EN VERWAGTING IS, LY DIE SEUN VAN GOD MET DIE KRUIS IN GEDAGTE!! DIT DEUR DIE OPTREDE VAN MENSE.

BEGIN JY VERSTAAN HOE GROOT WAS SY LYDING, EN DEUR WIE IS DIT VEROORSAAK? WAT MAAK DIT IN JOU WAKKER? HOE GROOT MY SONDE EN ELLENDE VOOR GOD IS!

MAAR ONS GAAN VERDER EN DIEPER OOR SY LYDING:

2)    JESUS WAT ONDER PONTIUS PILATUS GELY HET – JOHANNES 18 EN 19

HY HET NIE NET ONDER PILATUS GELY NIE. DIT IS MAAR N KLEIN DEEL VAN SY LYDING WAT UITEINDELIK AANLEIDING TOT SY KRUISIGING GEGEE HET. AS HY NET ONDER PILATUS GELY HET, WAT DAN VAN ANNAS, KAJAFAS, JUDAS, DIE PRIESTERS EN ROMEINSE SOLDATE IN DIE TUIN?

HOE KOM PILATUS HIER IN DIE BELYDENIS VAN ONS GELOOF? DIE GROOT TEOLOOG KAREL BARTH SE “SOOS N HOND IN N DEFTIGE HUIS”

PILATUS WORD GENOEM OM DIT VAS TE MAAK IN DIE GESKIEDENISBOEKE. DAT JESUS IN DIE TYD VAN PILATUS SE REGERING GEKRUISIG IS.

DIT IS OOK OM TE WYS WAT POLITIEK IN MENSE VERANDER, ASOOK DIE SLEGTE  INVLOED WAT DIT OP DIE KERK HET.

WIE WAS HIERDIE MAN GEWEES? PILATUS WAS N POLITIEKE MAGHEBBER IN JERUSALEM WAT DIE MAG GEHAD HET OM JESUS VRY TE LAAT, MAAR DEUR DIE MASSA BEWEEG IS OM DIT NIE TE DOEN, EN HOM TE KRUISIG.

KYK NA DIE ONREG. HY VERKLAAR JESUS ONSKULDIG, MAAR WETTIG SY KRUISIGING ONWETTIG. DIE ONREG VAN DIE GEREG LAAT JESUS VERDER LY.

PILATUS VERTEENWOORDIG DIE ONGEREGTIGHEID WAT VANDAG NOG GEPLEEG WORD. TERWYL GOD AAN DIE STAAT MAG GEE OM REG TE LAAT GESKIED SODAT MENSE NIE SAL LY ONDER ONGEREGTIGHEID NIE, GEBEUR JUIS DIE TEENOORGESTELDE, EN DIT VOEG BY BY SY LYDING.

DIE MAG VAN SONDAAR MENSE IS HIER STERKER AS DIE MAG IN SY HAND SOOS DEUR GOD GEGEE. KYK HOE VER GAAN DIT. DIE SONDAARS KRY REG IN DIE  PLEK VAN DIE EEN WAT ONSKULDIG IS, BY NAME BARRABAS.

WAARAAN HET PILATUS GEDINK TOT AAN DIE EINDE VAN SY LEWE?

GLO DIT, HY WAS DIE OORSAAK DAT:

3)    JESUS WAT GEKRUISIG IS – MATTHEUS 28:32-56

DIE LYDING VAN DIE KRUIS. OM GEKRUISIG TE WORD BETEKEN OM VERWERP TE WORD. GALASIERS 3:13 SE  VERVLOEK IS ELKEEN WAT AAN N HOUT HANG.

EERS AS DIE MENS JESUS AAN DIE KRUIS SIEN, NADAT HY SY LYDING OP AARDE BESEF, SAL HY DIE GROOTHEID VAN SY EIE SONDE KAN BESEF.

NIE WANNEER EK NA MYSELF KYK NIE

NIE WANNEER EK NA ANDER KYK NIE

WANNEER EK NA DIE KRUIS KYK EN SY LYDING AANSKOU

DIT IS MAKLIK OM TE BID “VERGEWE MY SONDES  IN JESUS NAAM” MAAR DEUR DIT REGVERDIG EK MYSELF, EN MEET MY AAN ANDER SE SONDE.

EK REGVERDIG MYSELF

EK HET BAIE GOEIE REDES WAAROM EK DIT DOEN

DEUR DIT SIEN EK NOOIT MY VERLORE TOESTAND

KYK NA HOM WAT AAN DIE KRUIS MOES LY VIR DAARDIE “KLEIN WIT SONDETJIES”

VERSTAAN DIT TOG MENS WAAROM JESUS LY AAN DIE KRUIS!

DAAR VIND N RUILTRANSAKSIE PLAAS

EK SIEN HOM AAN DIE KRUIS, EN HY SIEN MY IN MY SONDE SPARTEL

DAN BESEF DIE MENS SY VERLORE TOESTAND AS HY SIEN HOE DIE MENS MET DIE GENADE VAN GOD SPEEL.

DAAR VIND DIE GEREGTIGHEID VAN GOD PLAAS LEES DIE HELE ROMEINE  3

DAAR WORD DIE SKULD BETAAL VIR DIE SONDE

1 KOR.6:20   

WANT JULLE IS DUUR GEKOOP. VERHEERLIK GOD DAN IN JULLE LIGGAAM EN IN JULLE GEES WAT AAN GOD BEHOORT.

 

AS JY DIT KAN GLO, IS DAAR REDDING VIR JOU KOSBARE SIEL.

OMDAT HY GOD IS, KAN HY ONS VRYLAAT UIT ONS SONDE

2 KOR 5:21

WANT HY HET HOM WAT GEEN SONDE GEKEN HET NIE, SONDE VIR ONS GEMAAK, SODAT ONS KAN WORD GEREGTIGHEID VAN GOD IN HOM.

 

WAAROM IS HY GEKRUISIG? OM HOM DOOD TE MAAK.

 

4)    JESUS WAT GESTERF HET – MATTHEUS 27:50

STERF BETEKEN, DIE EINDE VAN LEWE. HY HET OOK SY LAASTE ASEM UITGEBLAAS SOOS ENIGE MENS WAT STERF. ONS GLO DAT HY WERKLIK GESTERF HET.

DAAR KAN NIKS MEER DEUR HOM GEDOEN WORD NIE, EN HY HET NIE NODIG GEHAD OM MEER TE DOEN NIE. HY HET UITGEROEP “DIT IS VOLBRING”

HY HET SY LAASTE ASEM AS MENS UITGEBLAAS

5)    JESUS WAT BEGRAWE IS – MATTHEUS 27:57-66

BEGRAWE BETEKEN, TOT NIET GAAN EN VERGETE. DIE GRAF IS DAAR AS DIE  BEWYS DAT HY BEGRAWE IS. ONS BELY DIT, EN ONS GLO DIT.

6)    JESUS WAT NEERGEDAAL HET NA DIE ONDERSTE DELE VAN DIE AARDE

EFESIERS 4:9

MAAR DÍT: HY HET OPGEVAAR—WAT BETEKEN DIT ANDERS AS DAT HY OOK EERS NEERGEDAAL HET IN DIE ONDERSTE DELE VAN DIE AARDE?

 

ONS GLO DAT HY NEERGEDAAL HET NA DIE ONDERSTE DELE VAN DIE AARDE, EN NIE “TER HELLE NEERGEDAAL “ HET NIE, AANGESIEN DIT ONSKRIFTUURLIK IS. DIT IS N ONDERWERP OP SY EIE WAT ONS DALK OP N LATER STADIUM SAL HANTEER.

HIERDIE IS LETTERLIKE GEBEURTENISSE WAT ONS GLO EN BELY. DIT WORD VANDAG IN TWYFEL GETREK DEUR DIE POSTMODERNE TEOLOEE, MAAR DIT LAAT ONS NIE TWYFEL IN WAT ONS GLO NIE.

DIE VOLGENDE ARTIKEL IS ARTIKEL 5 “WAT OP DIE DERDE DAG WEER OPGESTAAN HET UIT DIE DOOD” WAT DEUR DR FRANCOIS CARR GEPREEK SAL WORD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00