GELOOFSBELYDENIS – ARTIKEL 1

TEMA: EK GLO IN GOD DIE VADER DIE ALMAGTIGE

SKRIFLESING:GENESIS 1:1-31

TEKS: GENESIS 1:1

IN DIE BEGIN HET GOD DIE HEMEL EN DIE AARDE GESKAPE.

EEN GROOT REDE WAAROM EK ISRAEL N PAAR JAAR GELEDE DIE EERSTE KEER BESOEK HET, EN GRAAG NOG EEN KEER SAL WIL GAAN, IS OMDAT BAIE VAN DIT WAT EK BELY EN GLO, DAAR SIGBAAR IS.

DIE WERKE EN SPORE VAN ONS VADER, DIE HERE JESUS EN OOK DIE HEILIGE GEES SIEN JY ORALS WAAR JY GAAN EN DIE PLEKKE WAT JY BESOEK.
DIE PLEK VAN DIE TEMPEL, JERUSALEM, DIE MURE, DIE SEE VAN GALILEA, JORDAAN, WOESTYN, OLYFBERG EN DIE DAL VAN JOSAFAT…..
DAN KRY JY NOG STEEDS MENSE WAT NIE GLO NIE, EN ANDER WAT DIT GLO, MAAR DIT TOG NIE GLO NIE.

HOE HET DIE APOSTELS HULLE GELOOF BELEEF? DIT WAT HULLE GESIEN, GEHOOR EN ERVAAR HET. WAT WAS DIE FARISEERS EN SKRIFGELEERDES SE INVLOED OP HULLE GELOOF?
WAAROM HET DIE APOSTELS GEGLO WAT ONS TOT VANDAG NOG BELY, TERWYL ANDER DIT NIE GLO NIE.
DIT IS N VRAAG WAT VANDAG OOK GEVRA KAN WORD. HOE BELEEF MENSE IN N POSTMODERNE TYD SOOS HIERDIE HULLE GELOOF BYKANS 2000 JAAR LATER. WAT IS DIE INVLOED VAN HIERDIE GODDELOSE WERELD OP MENSE SE GELOOF?

DAN KAN ONS VRA: IS DIE 12 ARTIKELS NOG RELEVANT?
ONTHOU, DIE WAARHEID KAN NIE VERANDER NIE, DIT WAT MENSE GEGLO HET KAN VERANDER DEUR DIT NIE MEER TE GLO NIE JA! DIT WORD DEUR DIE EEUE DEUR MENSE VERANDER EN SELFS VERWERP.
ELKE MENS VORM DIT WAT HY GLO OOK DEUR KENNIS WAT HY OPDOEN, ERVARING, OPVOEDING EN PERSOONLIKHEID. DAAROM VERSKIL MENSE OOK IN HUL MANIER VAN AANBIDDING EN WANDEL MET DIE HERE.
WANNEER DIE WAARHEID VAN DIE WOORD VAN GOD EGTER TOT DIE MENS DEURDRING, DAN WORD SY GELOOF GEBOU OP WAT GOD SE, EN NIE OP SY EIE GEVOEL, GEDAGTES, IDIOLOGIE EN DIE INSIGTE VAN MENSE NIE.
PETRUS HET OP N STADIUM SY EIE IDEE GEHAD OOR WAT HY GLO OOR WAAROM JESUS OP AARDE IS, BEHOORT TE WEES EN WAT BEHOORT SY LOT TE WEES. DIT KOM EGTER NIE VAN GOD AF NIE, EN TOE KOM DIE WOORDE VAN JESUS:
MATTHEUS 16:22,23
TOE NEEM PETRUS HOM OPSY EN BEGIN HOM BESTRAF EN SÊ: MAG GOD DIT VERHOED, HERE, DIT SAL U NOOIT OORKOM NIE! MAAR HY HET OMGEDRAAI EN VIR PETRUS GESÊ: GAAN WEG AGTER MY, SATAN! JY IS VIR MY ‘N STRUIKELBLOK, OMDAT JY NIE DIE DINGE VAN GOD BEDINK NIE, MAAR DIE DINGE VAN DIE MENSE.

PETRUS WAS HIER HUMANISTIES, VLEESLIK EN GEESTELIK BLIND GEWEES. HY HET NET AAN HOMSELF GEDINK. DIE MENS KAN NIE SY GELOOF ALLEEN UITLEEF OP WAT HY DINK IS REG NIE. BELYDENIS VAN GELOOF IS IETS WAT MENS SAAM GEMEENSKAPLIK BELEEF EN BEOEFEN.
DAAROM DAT DAAR GELOOFSBELYDENISSE OPGESTEL IS IN DIE VROEE KERK NA JESUS WEG IS EN DIE HEILIGE GEES UITGESTORT IS. BELYDENISSE WAT MENSE SE GELOOF VERSTERK HET.
DIE DRIE BEKENDES WAT OPGESTEL IS WAS:

· APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS (12 ARTIKELS)
· DIE BELYDENIS VAN NICEA
· DIE BELYDENIS VAN ATANASIUS.

ONS DOEN GEREELD BELYDENIS, EN SE ONS GLO WAT DAAR STAAN IN DIE 12 ARTIKELS. SOMMIGE GLO DIT HEELHARTIG, EN VIR ANDER IS DIT MAAR NET N RYMPIE.
ONS DOEN DIT WANNEER ONS SE “ONS DOEN STAANDE BELYDENIS VAN ONS ALGEMENE ONGETWYFELDE CHRISTELIKE GELOOF, EN ELKEEN SPREEK IN SY OF HAAR HART AS VOLG SAAM”

ONS BELY DAN GOD AS VADER, SEUN EN HEILIGE GEES, WANNEER ONS SING “ EWIG ONBEGRYPLIK WESE VADER, SEUN EN HEILGE GEES” – GESANG 245:11
IEMAND HET EENDAG BESWAAR GEMAAK TEEN DIE FEIT DAT ONS SO MIN OOR DIE HEILIGE GEES BELY IN ARTIKEL 8 “EK GLO IN DIE HEILIGE GEES” EN DIT IS AL, TERWYL ARTIKELS 8 TOT 12 JUIS OOR DIE HEILIGE GEES GAAN.
·
DIE LEGENDE LOOP ROND DAT DIE TWAALF APOSTELS ELKEEN EEN VAN DIE 12 ARTIKELS SAAMGESTEL HET. DAAROM WORD DIT GENOEM “DIE APOSTOLIESE GELOOFS -BELYDENIS” OF OOK DIE “APOSTOLYCUM”

DIT IS EGTER EERS IN DIE AGSTE EEU VOLLEDIG SAAM GESTEL, EN IN DIE MIDDELEEUE IN ROME GEBRUIK BY DIE DOOP VAN VOLWASSE BEKEERDES. NEEM KENNIS DAT DIT VOOR DIE ROOMSE KERK AL BELY IS, EN DERHALWE NIE ROOMSE GEBRUIKE WAS OORSPRONKLIK NIE.
TYDENS DIE HERVORMINGSJARE IS DIT AS VASTE ELEMENT VAN HUL NORMALE GODSDIENS BEOEFENING INGESTEL.

DIT TOON WEEREENS DAT EK MY GELOOF NIE ALLEEN KAN BEOEFEN NIE, TERWYL EK DIT PERSOONLIK MOET BELY AS ONS BELY EN NIE SE “ONS” NIE, MAAR “EK”
ONS KYK IN DIE VOLGENDE 12 BOODSKAPPE NA DIT WAT ONS BELY IN DIE TWAALF ARTIKELS, EN SIEN WAT GLO ONS, AS ONS DIT BELY.
OOR HIERDIE TYDPERK SAL ONS BY DIE KRUISIGING EN OPSTANDING OOR PAASNAWEEK PRAAT, DAN DIE HEMELVAART EN OOK DIE UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES. DIE BESONDERE TYD WAT VOOR ONS LE.

KOM ONS KYK NA DIE EERSTE TWEE WOORDE:

1) EK GLO

WAT IS DIT OM MET EERLIKHEID IN MY HART TE KAN SE “EK GLO” AL 12 DIE ARTIKELS WAT VOLG? WAT IS HIERDIE GELOOF?

“EK GLO” IS DIE LATYNSE WOORD “CREDO”
HIERDIE GELOOF AS EK SE “EK GLO” IS:

a) PERSOONLIK “EK”

ONS KAN NIE SAAM AS CHRISTELIKE HUIS GLO, EN NOU IS ALMAL SAAM GELOWIGES NIE. AS MENSE SE “GODSDIENS IS N PERSOONLIKE SAAK” IS HULLE 100% REG. DIT IS IETS PERSOONLIK WAT JY MET ANDER WIL DEEL EN SAAM MET HULLE WIL BELY

b) DIT IS N DAAD

DIT IS NIE NET INTELLEKTUELE KENNIS NIE. DIT IS NIE STATIES NIE, DIT IS DINAMIES.
· DIT IS N DAAD VAN AANVAARDING
· DIT IS N DAAD VAN VOLKOME VERTROUE
· DIT IS N DAAD VAN OORGAWE
· DIT IS OOK N DAAD VAN GEHOORSAAMHEID

AS EK GLO, IS DIT OOK:

c) GELOOF IS BESLISSEND
JOHANNES 3:36
HY WAT IN DIE SEUN GLO, HET DIE EWIGE LEWE; MAAR HY WAT DIE SEUN ONGEHOORSAAM IS, SAL DIE LEWE NIE SIEN NIE, MAAR DIE TOORN VAN GOD BLY OP HOM.

DIT WAT DIE MENS GLO IS BESLISSEND AAN DIE EINDE VAN SY LEWE. EK KAN NIE EEN DING GLO EN IETS ANDERS ONTVANG NIE. DIT IS BESLISSEND OOR WAT EK VAN DIE SEUN GLO. DIT BEPAAL MY EINDBESTEMMING.

HIERDIE “EK GLO” LOOP SOOS N GOUE DRAAD DEUR AL TWAALF HIERDIE ARTIKELS.
DAAROM KAN EK NIE AS EK GLO STIL BLY NIE, EK LE BELYDENIS VAN GELOOF AF. DAAROM IS DAAR BY KATKISANTE N BELYDENIS VAN GELOOF WAT AFGELE MOET WORD OM DEEL TE WORD VAN DIE GEMEENTE. HIERDIE BELYDENIS WORD IN DIE OPENBAAR GEDOEN SAAM MET ANDER. EK KAN DIT OOK NET DOEN AS EK WAARLIK GERED IS.
DAAROM DIE APOSTOLIESE BELYDENIS WAT ONS OP SONDAE SAAM BELY ELKEEN IN SY HART.

NOU KAN EK OPREG DIE EERSTE ARTIKEL BELY WAT LEES “EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, SKEPPER VAN HEMEL EN DIE AARDE” EK BELY HIERDEUR DIE DOGMA WAT EK GLO OOR:
· TEOLOGIE – DIE LEER OOR GOD
· KOSMOLOGIE – DIE LEER OOR DIE SKEPPING
· ANTROPOLOGIE – DIE LEER OOR DIE MENS (VADER)

VROEER HET HIERDIE ARTIKEL NIE BAIE AANSLAE GEHAD SOOS IN DIE LAASTE DAE WAARIN ONS LEWE MET DIE EVOLUSIE, GAPINGS TEORIE, 6 DAE SKEPPINGSWEEK, DIE OUDERDOM VAN DIE AARDE ENS DEUR DIE LIBERALE TEOLOE.

WAT GLO EK?

2) EK GLO IN GOD

GOD IS UNIEK, EN HEEL ANDERS AS AL DIE ANDER GODE. HY OPENBAAR HOMSELF DEUR JESUS CHRISTUS AAN DIE MENS. DAAROM KAN EK AAN HOM GLO SONDER JESUS, MAAR NIE IN HOM GLO SONDER JESUS.
DAAROM HET EK NIE BEWYSE NODIG OM IN GOD TE GLO NIE. LUISTER NA THOMAS AS HY BELYDENIS AFLE: “MY HERE EN MY GOD”
DIE FEIT DAT GOD MENS GEWORD HET, UIT DIE HEMEL NEERGEDAAL EN HOMSELF VERNEDER HET OM NA MY BEHOEFTES TE VOORSIEN, MAAK HOM DIE ENIGSTE GOD WAT EK WIL KEN EN DIEN.
IN HIERDIE WOORDE “EK GLO IN GOD” AANVAAR EK HOM AS DIE DRIE ENIGE GOD VADER, SEUN EN HEILIGE GEES.

OM IN GOD TE GLO, EN AAN HOM TE GLO IS TWEE HEEL VERSKILLENDE DINGE. AS EK “AAN” HOM GLO IS DIT INTELLEKTUEEL, EN “IN” IS VOLLE VERTROUE

3) EK GLO IN GODDIE VADER

OM GOD MY VADER TE KAN NOEM IS GENOEG OM HOM TE AANBID, VREES EN TEN VOLLE TE VERTROU

1 JOHANNES 3:1
KYK WAT ‘N GROOT LIEFDE DIE VADER AAN ONS BEWYS HET, DAT ONS KINDERS VAN GOD GENOEM KAN WORD! OM HIERDIE REDE KEN DIE WÊRELD ONS NIE, OMDAT DIT HOM NIE GEKEN HET NIE.

WAAROM BELY ONS HOM AS VADER? WAT IS DIE ROL EN FIGUUR VAN N VADER?
MATTHEUS 7:11
AS JULLE WAT SLEG IS, DAN WEET OM GOEIE GAWES AAN JULLE KINDERS TE GEE, HOEVEEL TE MEER SAL JULLE VADER WAT IN DIE HEMELE IS, GOEIE DINGE GEE AAN DIE WAT HOM BID!

HY IS DIE EEN WAT VIR MY SORG, VOORSIEN EN OOK VERLOSSING BEWERK.
JOHANNES 3:16
WANT SO LIEF HET GOD DIE WÊRELD GEHAD, DAT HY SY ENIGGEBORE SEUN GEGEE HET, SODAT ELKEEN WAT IN HOM GLO, NIE VERLORE MAG GAAN NIE, MAAR DIE EWIGE LEWE KAN HÊ.

EK GLO VAN HARTE DAT HY MY VADER IS WAT HELP.
MATTHEUS 6:31,32
DAAROM MOET JULLE JUL NIE KWEL EN SÊ: WAT SAL ONS EET, OF WAT SAL ONS DRINK, OF WAT SAL ONS AANTREK NIE? WANT NA AL HIERDIE DINGE SOEK DIE HEIDENE; WANT JULLE HEMELSE VADER WEET DAT JULLE AL HIERDIE DINGE NODIG HET.

4) EK GLO IN GOD DIE VADERDIE ALMAGTIGE

AS ALMAGTIGE KAN HY, EN AS MY VADER WIL HY. DIE ALMAGTIGE VADER, EWIG WYS EN GOED.
DIE ALMAG VAN SY LIEFDE MAAK DAT HY MY KAN RED UIT MY VERLORE TOESTAND. HET JY AL OOIT BESEF DAT DIE ALMAGTIGE VADER DEUR SY LIEFDE SOVEEL MAG HET?

JOHANNES 3:16
WANT SO LIEF HET GOD DIE WÊRELD GEHAD, DAT HY SY ENIGGEBORE SEUN GEGEE HET, SODAT ELKEEN WAT IN HOM GLO, NIE VERLORE MAG GAAN NIE, MAAR DIE EWIGE LEWE KAN HÊ.

DIT IS SOOS N KIND WAT SY PA SE HAND VASHOU OOR N BESIGE STRAAT.

DIE GRIEKS VIR ALMAGTIGE IS “PANTOKRATOR” REGEERDER OOR ALLES. IN LATYN WEER IS DIT DIE WOORD “OMNIPOTENS” WAT BETEKEN “MAG OM ENIGE IETS TE DOEN”
AS KIND HET EK ALTYD GELOOP EN SPOG DAT MY PA DIE BESTE EN STERKSTE IS VAN AL MY MAATJIES SE PA,S.

5) EK GLO IN GOD, DIE SKEPPER VAN HEMEL EN DIE AARDE

HY IS NIE DIE ALLEEN SKEPPER NIE.ONS HET IN GENESIS EEN GELEES. DIE EERSTE VERS VAN GENESIS 1 SE “IN DIE BEGIN HET GOD….” HIERDIE GOD WORD IN HEBREEUS AS MEERVOUD GEBRUIK.

GENESIS 1:26
EN GOD HET GESÊ: LAAT ONS MENSE MAAK NA ONS BEELD, NA ONS GELYKENIS,

GLO DIT VANDAG! DAAR WAS N “BIG BANG” WAS DIT ALLES IN DIE STILTE GEDOEN? DINK VIR EEN OOMBLIK DAARAAN:
GENESIS 1:3
EN GOD HET GESÊ: LAAT DAAR LIG WEES! EN DAAR WAS LIG. BANG!!!
GENESIS 1:4
TOE SIEN GOD DAT DIE LIG GOED WAS. EN GOD HET SKEIDING GEMAAK TUSSEN DIE LIG EN DIE DUISTERNIS; BANG!!!

HOE HET DIT GEKLINK TOE DIT SKIELIK GEBEUR?

DAAR WAS N GROOT BANG GEWEES!!

GENESIS 2:23

TOE SÊ DIE MENS: DIT IS NOU EINDELIK BEEN VAN MY GEBEENTE EN VLEES VAN MY VLEES. SY SAL MANNIN GENOEM WORD, WANT SY IS UIT DIE MAN GENEEM.

DINK AAN DIE KNAL IN ADAM SE BINNESTE TOE HY VIR DIE EERSTE KEER N VROU SIEN

DAAROM GLO EK OOK AAN EVOLUSIE, WANT EK SIEN DIE BOBBEJANE WORD NIE MEER MENSE NIE, MAAR MENSE WORD BOBBEJANE. DIT IS NET N BOBBEJAAN WAT KAN GLO SY VOOROUERS WAS BOBBEJANE GEWEES.

GAAN MET VRYMOEDIGHEID HIERDIE GODDELOSE WERELD IN AS JY WEET DAT JOU VADER DIE KONING IS.

KAN JY MET EERLIKHEID SE “EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE SKEPPER VAN HEMEL EN DIE AARDE”

VOLGENDE WEEK HANTEER ONS DIE TWEEDE ARTIKEL

AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00