Mt 3:11: Hy sal julle oorspoel met die Gees 1

DIE OU TESTAMENT IS VOL BELOFTES VAN ‘N KOMENDE MESSIAS. Op Hom sal die Gees in matelose volheid rus (Jes 11:2; 42:1; 61:1. Vgl. ook Lk 4:18-21; Jh 3:34). En aan die hart van Sy werk sal wees dat Hy die Gees in oorvloed op Sy diensknegte uitgiet (Jes 29:17-24 en 32:15-20; 44:1-5; Eseg 36:24-28; 37:1-14; Joël 2:28-32).
Dit lê voor die hand dat die verbondsvolk met opgewonde afwagting uitgesien het na die vervulling van hierdie beloftes. En dit vind dan inderdaad plaas op die Pinksterdag. Petrus sê dan ook uitdruklik dat dit vervulling van die beloftes is (Hd 2:16-21; 33-36; 39). Dis die finale deurbraak van die koninkryk van die hemele. Die verheerlikte Seun het "die belofte" as beloning van die Vader ontvang en Hom op Sy Nuwe Testamentiese gemeente uitgestort. Die groot gawe van die laaste dae het gekom!

JOHANNES DIE DOPER

As wegbereider vir die Messias is Johannes die uitstaande oorgangsfiguur tussen Ou en Nuwe Testament. Gevolglik is sy prediking van die allergrootste openbaringshistoriese betekenis.
Sy verkondiging het volledig te doen met die komende Koning en Sy regering. As mens die vier evangelies se weergawes daarvan vergelyk (Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Lk 3:2-20; Jh 1:19-34), sien jy dat één tema deurgaans herhaal word  –  en dat dit die fokuspunt van sy boodskap is.
Dit kan só opgesom word: Bekeer julle, want die Koning se koms is op hande! Waarom? Hy gaan die Godsvolk deeglik kom suiwer! Die dubbelslagtigheid van ou Israel sal iets van die verlede wees. Die vermenging van heiliges en onheiliges sal nie langer geduld word nie. God se boord sal van nou af net bome hê wat vrug dra. In Sy skure sal geen kaf meer wees nie, net koring.
Hoe gaan die Koning hierdie skeiding te weeg bring? Hy gaan op twee maniere werk. Negatief gaan Hy diegene oordeel wat weier om voor Sy Messiaanse regering te buig, deur hulle te doop met vuur –  die vuur wat die uitgekapte bome en die kaf verbrand! Positief gaan Hy die wáre Godsvolk vér uitlig bo dit wat tipies in die Ou Testament ervaar is  –  deur hulle te doop met die Heilige Gees!
Die negatiewe aspek van Christus se werk kom in die besonder tot uitdrukking in die vernietiging van Jerusalem, sy tempel en die Ou Testamentiese seremoniële godsdiens. Uiters belangrik soos dit is, gee ons nie verdere aandag daaraan nie, maar konsentreer op die positiewe.

ENKELE OPMERKINGS

‘N AANTAL GEVOLGTREKKINGS

‘N DRINGENDE OPROEP  –  EN ‘N UITDAGING

Die Heidelbergse Kategismus het veel meer verstaan as waarvoor hy vandag krediet kry. Só stel v&a 116 dit: God gee Sy genade en Sy Heilige Gees "alleen aan diegene … wat Hom met hartlike sugte sonder ophou daarom bid en daarvoor dank."
Laat ons die woorde van een van die grootste en mees godvrugtige van twintigste eeuse teoloë, John Murray, nooit vergeet nie: "As Pinkster nie herhaal word nie, is dit ewemin teruggetrek … ons leef in die era van die Heilige Gees."
En ‘n gerespekteerde Amerikaanse prediker, Walter Chantry, skryf: "’n Groot deel van jou gebedslewe behoort te bestaan uit afbidding van ‘n steeds kragtiger werk van die Gees in jou lewe."
Hier is die oproep: laat daar van nou af nie ‘n dag verbygaan sonder ‘n ernstige gebedsversugting om die volheid van die Gees nie. Hier is die uitdaging: as jy die moed het, hou jou hieraan en kyk wat gebeur in jou lewe in die tye wat voorlê.
O Here, U volheid, U volheid, U volheid …!

Voetnotas

1.  Hierdie lering is reeds tevore as E71 uitgestuur, maar ek meen dis die regte vertrekpunt vir die reeks e-preke oor die Heilige Gees wat beoog word. Dus word dit weer gestuur.

 

Vir meer inligting oor die eienaar van der Walt, kliek hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00