Jesaja 58:13-14

Dis Sondag van Paasnaweek. Vrydag het ons in die besonder gedink aan die kruisiging; vandag aan die opstanding van die Here.

OPSTANDINGSDAG! FEESDAG!

JESAJA 58

Voorwaardes vir sabbatsvreugde (v.13)

 

Beloftes vir gehoorsames (v.14).

WAT SÊ DIT VIR ONS?

 1. Nuwe Testamentiese kwalifikasies moet ons vertolking van die vierde gebod beheers.
  Dit is so dat die Here Jesus en Sy dissipels hulleself baie meer vryhede op die sabbat veroorloof het as wat die Joodse godsdiensleiers kon duld.
     Maar ons moet verstaan dat die skrifgeleerdes nie naastenby die gees van die Ou Testament verteenwoordig het nie. Hulle oortuigings is gevorm deur die Mishnah, ‘n opsomming van Joodse mondelinge tradisies en oorleweringe sedert die ballingskap. Hierin het die rabbi’s gepoog om die praktiese implikasies van die wet tot in sy fynste besonderhede uit te spel. In die proses is die grens na die belaglike dikwels oorgesteek. Wat die sabbat betref, word nie minder nie as 39 soorte werk verbied. So, byvoorbeeld, is twee naaldwerksteke en die skryf van twee letters as buite perke beskou (terwyl één in elke geval as toelaatbaar beskou is). Selfs die aansteek of blus van ‘n vuur, is as oortreding van die gebod beskou.
     Hierteenoor het die Jesus met Sy voorbeeld en lering mense weer teruggeroep na die ware betekenis van die wet. Dáárvan het Hy nie een "letter of letterstrepie" misken nie (Mat 5:17-20). Ons kan dus aanvaar dat Hy ‘n lewende vergestalting was van alles wat ons teks wil sê. In elk geval is daar niks daarin wat in stryd is met Nuwe Testamentiese aanbidding in gees en waarheid nie.
 2. Laat ons dus waak teen twee dwalinge.
  Enersyds is die versoeking altyd daar om die dag van die Here te gebruik in eiebelang of vir selfbevrediging.
  Andersyds moet ons ten alle koste vermy om, soos die Jode, voorskriftelik te raak met ‘n klomp moets en moenies. Sulke wettisisme versmoor die feestelike karakter van die gebod.
 3. Laat ons doelbewus en planmatig die dag van die Here vul met dit waarvoor dit bedoel is.
  Dis ‘n rusdag. As ons waarlik die ander komponent van die vierde gebod nakom -naamlik om vir ses dae toegewyd te werk – sal hierdie geleentheid om jou batterye te laai, week na week ervaar word as ‘n genadegawe uit die hand van ons Hemelse Vader. Maar dit gaan nie oor leeglê en slegwees nie; dit gaan oor konstruktiewe heropbou. Daar is nie net ‘n uitputtende week agter my nie, daar lê ook ‘n harde week van roepingsvervulling voor.
     Dis ‘n aanbiddingsdag. Wat ‘n seën is dit om ‘n dag te hê waarop ons, sonder die week se gejaag, rustig in ons binnekamers kan verkeer en saam met geliefde broers en susters die Here kan ontmoet!
     Dis ‘n dag vir goeie werke. Meeste Christene is só besig deur die week dat hulle beswaarlik tyd het vir Christelike dienswerk en uitreiking. Dis ‘n derde rede waarom ons hierdie dag het. Laat ons dus, soos Jesus, ons ook wy aan goeie werke.
 4. As dit dan nodig is, laat ons ons Sondae met beslistheid reformeer.
  Die verantwoordelikheid om hieroor te besin en dan sterk leiding te neem, rus onontkombaar op ouers, veral op die hoofde van huise.
  Dink weer na oor dinge soos: lang reise op ‘n Sondag, Sondagkoerante, TV, sport, inkopies, kreunende kostafels wat huisvroue se Sondae opeis en huisgenote laat uitpassvir ure.
     Neem besliste besluite oor jou en jou gesin se bywoning van eredienste. Bywoning van twee dienste op ‘n Sondag is nie ‘n Bybelse voorskrif nie, maar dis vir seker in lyn met die gees van Jes 58. En bring jou kinders saam. Los hulle by die huis om voor die TV te lê, en jy sal die bittere vrugte pluk!
     Hoor ek iemand sê, ons raak nou wetties? Nee! Ons praat van ‘n hartsgesteldheid. Selfdissipline wat vir die regte redes uit ‘n hart van toewyding kom, is vir geen oomblik in botsing met die beginsel van Christelike vryheid nie; inteendeel.
 5. Laat ons jaloers waak oor hierdie kosbare kleinood – die dag van die Here.
  Dis só ‘n wonderlike gawe uit die hand van ons Hemelse Vader, dat ons dit met alles in ons vermoë moet bewaar teen die aandrange van die sondige vlees en die God-vyandiggesinde wêreld.
    Onthou Jes 58:13-14 dus. Maak erns met v.13 se voorwaardes vir seën. En begroet die vervulling van v.14 se beloftes met geloofsverwagting.
  En onthou die Here se opstanding. Omhels jubelend die implikasies daarvan! Só het die vroeë Christene mekaar Sondae gegroet: "Die Here het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan!"

 

Vir meer inligting oor die eienaar van der Walt, kliek hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00