GESANG 225

1. WAGTER, WAKEND OP DIE MURE, Sê MY, WANNEER WYK DIE NAG ? 

   AG, ONS TEL DIE DONKER URE TOT DIE SKEEMRING VAN DIE DAG. 
   WANNEER SAL DIE SON SE STRALE MENSE UIT VERWARDE DWALING ROEP 
   OM IN DIE HELDER LIG HULLE LEWE IN TE RIG ?

2. U, O JESUS, EWIG-STERKE, LAAT GEBOEIDES VRY UITGAAN; 
   DEUR U REDDINGSWOORD EN WERKE WORD DIE WEG TOT GOD GEBAAN.
   ONS SIEN EENS GESLOTE HARTE OOPGAAN DEUR U LYDENSMARTE; 
   HOOR, UIT SONDENAG BEVRY, DAT HUL NOU U NAAM BELY ! 

3. WAGTER, WAARSKU TOG TERDEë: DAG IS HIER – MAAR OOK DIE NAG !
   LAAT ONS DAN NIE DUISTER WEë NALOOP IN DIE HELDER DAG ! 
   LEER ONS OM IN AL U WERKE TROU TE STAAN, O EWIG-STERKE; 
   LAAT ONS DIEN IN LIEFDE-TROU WAAR U DIE GEMEENTE BOU. 

4. WIL, O GOD VAN MEDEDOë, VOORTGAAN MET U HEILRYK WERK; 
   LEER ONS LEWE EN VERMOë U TE WY EN AAN U KERK ! 
   IN DIE WOND’RE HEILSAANSKOUE STERK U ONS GELOOFSVERTROUE; 
   DRING U LIEFDE ONS AL MEER IN U DIENS TE STAAN, O HEER ! 

5. RYKE SEëN VLOEI AL VERDER, TOT DIE ALLERVERSTE STRAND, 
   UIT DIE VOLHEID, TROUE HERDER, VAN U LIEFDE, DEUR U HAND, 
   VOLK OP VOLK SAL TOT U NADER, SAAMSTROOM IN U POORTE, VADER,
   NEERKNIEL VOOR U AANGESIG, JUBEL IN U EEWGE LIG !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00