TAFELBERG GEMEENTE
PSALMS-REEKS NO 24: PSALM 24

 

“Van die aarde ná die hemel”. Ons sou dit kon aandui as die tema van Psalm 24. Dis die roete wat almal graag wil loop, nie waar nie? In Psalm 24 sien ons hoe daardie pad geloop word. Geen regdenkende mens sou dit dus kon verontagsaam nie.
 
Psalm 24 is 1000jr voor die Here Jesus se koms na die aarde geskryf. Ons het dus vanoggend ‘n geskrif gelees wat 3000jr oud is en deur koning Dawid geskryf. Wanneer en waarom hy dit geskryf het, weet ons nie. Heel waarskynlik was dit die tyd toe die verbondsark na Jerusalem vervoer is onder musiekbegeleiding en koresang. Die Ark is gebring na ‘n spesiale tent wat Dawid opgerig het op Sionsberg (vgl 2 Sam 6: 12-19). Dalk het die kore hierdie psalm gesing vir al wat ons weet.
 
Ewenwel, ons weet nie met sekerheid wat die presiese agtergrond van Psalm 24 is nie.

Wat ons wel weet, is dat die Psalm uit 3 bewegings bestaan:
 
Eerste beweging: Verse 1-2 > Die aarde, soos gesien vanuit die perspektief van die hemel.
 
Tweede beweging: Verse 3-6 > Die hemel, soos gesien vanuit die perspektief van die aarde.
 
Derde beweging: Verse 7-10 > Vanaf die aarde ná die hemel.
 
EERSTE BEWEGING: VERSE 1-2 : Dit praat oor die aarde. Ons wêreld. Maar nie soos gesien deur óns of die geoloë of groen-beweging of ruimtereisigers nie. Maar die wêreld soos gesien deur die engele, die profete en deur die lewende God self.
 
Hoe lyk ons planeet soos gesien deur die Skepper daarvan? Hoe moet planeet aarde vanuit ‘n gééstelike perspektief, ‘n bybels-evangeliese perspektief gesien word?
 
Die antwoord: Dit behoort aan die Here. Alles is Syne! Die aarde en álles wat daarop is, die wêreld en almal wat daarop woon – behoort aan Hom. Letterlik álles waarvan ons weet en waarvan ons nie weet nie. ALLES – is Syne.
 
Waarom? Omdat Hy die Skepper daarvan is. Hy het “die fondamente van die aarde in die see gelê en dit stewig gevestig”. Natuurlik is dit poëtiese taal waarmee Dawid na Genesis 1 terugverwys. In Genesis 1 het die Heilige Gees aan Moses sekere basiese kernwaarhede oor die skepping bekendgemaak:
 
“In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar en dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê: Laat daar lig wees. En daar was lig….”
 
In die BEGIN – niemand weet wanneer daardie oer-begin was nie – het God gepraat en d.m.v. Sy praat het Hy geskep. Hy het ‘n planeet geskep wat hoofsaaklik met water bedek was.
 
Later (ons weet nie hóé lank dit ná die BEGIN was nie) het Hy begin om die aarde toe te berei tot dit wat ons vandag nog sien.
 
Niemand sal ooit weet hoe lank die tydperk was tussen die oorspronklike skepping en die toebereiding van die aarde nie. Dit kon goedskiks ‘n geweldige periode van tyd gewees het.
 
Waarna Dawid egter in Psalm 24 verwys, is na daardie oorspronklike skepping van Gen 1:1. Die oerskepping. En wat hy daarmee wil sê is: Wáárom behoort die aarde en alles en almal aan die Here God? Omdat Hy die Maker van alles is. So eenvoudig soos dit. Niemand of niks behoort aan die self nie. Hy het alles met super-intelligente ontwerp tot bestaan gepráát (vgl Spreuke 3:19-20).
 
Die psalm sê dus eintlik dat ons nie regtig enigiets besit nie. Ons is net die rentmeesters wat dít wat aan Iemand anders behoort, moet bestuur. Indien ek iets besit en dit in u hande plaas, besit ek dit nog steeds, maar u hanteer dit nou namens my. Rentmeesters. Dit is wat die Here God met ons gedoen het. Hy het ons rentmeesters gemaak van wat aan Hom behoort.
 
Byvoorbeeld: My liggaam. Ek behoort nie aan myself nie! My liggaam behoort nie aan myself nie. Ek bestuur dit net namens Hom.
 
Diesselfde geld vir ons kinders. Ons besit hulle nie. Hulle behoort aan die Here God – die God van die verbond (vgl Eseg 16:21).
 
Dieselfde geld van die natuur, die wêreld waarin ons geplaas is. Die natuur in sy totaliteit. Álles is Syne. Hy het alleenreg daarop. Al heers ons daaroor, is dit nog steeds Syne! Die gawes en talente wat jy het, die geleenthede wat jy het – behoort aan Hom. Jy en ek is slegs rentmeesters daarvan en dit impliseer ‘n groot verantwoordelikheid. Dieselfde geld vir ons besittings en eiendom. Jy woon streng gesproke in die Here God se huis. Jy loop na Sy voordeur en sit Sy sleutel in Sy deur en stap Sy gebou binne. Jy maak jou kos in Sy potte, kyk na Sy televisie en slaap in Sy bed.
 
Ons besit niks. Die Here is die absolute Hére – Kurios. Hy is die absolute Soewereine. Die absolute Meester. Dit is hoe die hemele na die aarde kyk.
 
Dit impliseer dat ons niks aan Hom kan gee nie! Jy kan nie iets aan iemand gee wat alreeds syne is nie. Jy kan net ontvang!
 
Dit impliseer voorts dat dit die mees belangrikste saak in die heelal is om Hom te ken. Kyk ons na die aarde soos dit deur die hemele gesien word, en besef ons Sy soewereiniteit oor alles, dan is daar niks wat méér saakmaak as Hý nie.
 
VERSE 3-6 > Die hemel gesien uit die perspektief van die aarde: Die vraag is nou: Is daar iemand van die aarde wat hierdie Soewereine Here se teenwoordigheid/woonplek mag betree? Hoe lyk dit hier van ons as mense se kant af ná die hemele toe – God se teenwoordigheid? Kan ons daar uitkom?
 
Die verbondsark – daardie houtkis waarin die twee kliptablette met die 10 gebooie gehuisves was – was die simbool van die Here se direkte teenwoordigheid. Voordat die tempel gebou is, het Dawid ‘n tydelike tent op ‘n sekere heuweltjie in Jerusalem opgerig waarin die Ark geplaas is voordat die tempel uiteindelik daar gebou is deur Salomo (vgl 2 Sam 6). Daardie heuweltjie is Sion (die berg van die Here) genoem. Die direkte teenwoordigheid van God was te vinde op daardie heuweltjie, in die tydelike tent wat Dawid gemaak het en waar die Ark gestaan het. Dit was soos die hemel self, want die Here se direkte teenwoordigheid was daar.
 
Dit is hiervan wat Dawid in vers 3 praat as hy vra: “Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in Sy heiligdom gaan staan?” Dis so goed as om te vra: WIE mag hemel toe gaan? Watter mens het die reg om in U teenwoordigheid te wees sonder om te sterf? Watter mens kan in God se wêreld leef en regtig in Sy onmiddelike teenwoordigheid leef? Wie is daartoe bevoeg?
 
Vers 4-5 gee die antwoord wíé…. Maar dis ‘n baie baie ontmoedigende en moedeloosmakende antwoord! Dis ‘n antwoord wat die teenwoordigheid van God vir alle alle mense dig toesluit! En só beskryf verse 4-5 dit:
 
1 Die een wie se hande (doen en late) 100% rein is – volkome is in alle opsigte te alle tye 2) wie se hart (innerlike mens) volkome suiwer is – volkome in alle opsigte te alle tye 3) wie alle bedrog vermy – wat in die waarheid leef soos God daarin leef 4) wie altyd reg praat en nooit iets vals sê nie …. in kort: die mens wat in alles so rein soos God self is. Alleen só ‘n mens mag die berg van die Here betree. En dit is net mooi géén mens nie! Géén mens kan so ‘n volmaakte standaard bereik nie.
 
Soos ‘n mens dit hoor, omklem ‘n stuk moedeloosheid jou hart. Want hierdie standaard veroordeel jou en bevind jou skuldig en hou jou absoluut buite die hemel.
 
Hierdie woorde kon net sowel in die Moslems se Koran gestaan het! Die ou storie van: “As jy wil hemel toe gaan, span jou net in om met Gods hulp na die beste van jou vermoë: 1) jou hande (doen en late) 100% rein hou 2) jou hart (innerlike mens) volkome suiwer hou 3) alle bedrog vermy 4) altyd reg praat en nooit iets vals sê nie….
 
Net om totaal veroordeeld en onseker te wees, want jy kán net eenvoudig nie aan hierdie voorwaardes volkome voldoen nie! Hierdie standaard verdoem elke mens!
 
Ek kan u waarborg baie mense sál Psalm 24:3-6 juis só lees. Dis so menslik om dit so te sien. “Probeer (met die Here se hulp) volgens hierdie & hierdie standaard leef en – wie weet – dalk maak jy dit op die ou end tóg hemel toe”. Hoe armsalig!
 
Of jy kan onder die knaende veroordeling van Psalm 24:3-6 staan: “Dis die standaard, maar jy maak dit nie, jy maak dit nie, jy maak dit nie, jy is dit nie werd nie, jy sal/moet gestraf word vir jou oortredinge.” Heeltyd leef jy onder die donker wolk van die veroordeling/aanklagte van die Wet. Psalm 24:3-6 funksioneer mos as die standaard. Jy kan dit net sowel vervang met die Tien Gebooie.
 
Sien u wat sê die tweede helfte van Psalm 24? As ‘n sondaarmens van die aarde na die hemel kyk, is die hemel ontoeganklik. Daar is absoluut geen hoop nie! Ons leef in God se wêreld, maar as veroordeeldes. Want die tipe mens wat van die Here seën ontvang en geregtigheid ontvang (voor Hom reg staan) – soos vers 5 sê – is die mens wat perfek is soos wat Hy is! En dit is níémand! Niemand maar niemand! Selfs al is jy ses agstes die engel Gabriël.
 
Indien Psalm 24 by vers 6 sou opgehou het, sou dit die aakligste psalm wees. Dit sou ons in ‘n doodloopstraat gelaat het. Dit sou ons sonder hoop gelaat het. Dit sou inderdaad net sowel in die Koran kon staan – jy sou aangewese wees op jou werke en probeerslae om ‘n onmoontlike Godgegewe standaard te bereik, maar tevergeefs. Dit is waar alle religie die mens laat. Hooploos. Onseker. Uitsigloos.
 
Maar, omdat Psalm 24 in die Býbel staan (en nie in die Koran nie), volg daar nog 4 verse ná vers 6! Want in die Bybel staan daar Goeie Nuus. ‘n Blye Boodskap wat die hart verkwik. Dit is 4 verse wat slégs die Bybel ken – geen ander godsdiens nie.
 
Verse 7-10 sê daar is Iemand wat van die aarde af tot in die direkte teenwoordigheid van God gegaan het. Daar ís Iemand wat aan die onmoontlike standaard van verse 4-6 voldoen het. Die magtige Koning. Die Oorwinnaar. Hý gaan deur die poorte in. En hierdie koning is níé Dawid nie! Wat hier gesê word kan nooit van Dawid waar wees nie. Hierdie koning is die Messias-koning. Dit is die Christus. Dit is Jesus wat 1000jr nadat hierdie psalm geskryf is, in Betlehem gebore sou word.
 
U sien verse 7-10 is ‘n profetiese visie van die hemelvaart/troonsbestyging van die Groot Koning – die Messias – die Christus! Deur die eeue het die kerk Psalm 24 as ‘n “hemelvaartspsalm” gesien. Want die kerk het besef dat Dawid hier deur die Heilige Gees meegevoer word om profeties van Christus se troonsbestyging te praat. Wat Dawid hier sien is dat die Groot Koning wat die Skepper van alles is, op die een of ander manier op die aarde was en nou deur die poorte die hemele ingaan! En as ons die NT hier by sit, sien ons wat hy bedoel: Dit is in Christus se troonsbestyging wat dit gebeur het. Daarom is daar groot blydskap: “Verbly julle poorte, wees bly eeue-oue deure” sing die koor – “want die magtige Koning wil ingaan. Dis Hý wat sterk en geweldig is en wat élke stryd oorwin het. Nadat Hy oorwin het, gaan Hy deur die poorte!”
 
Indien ons Psalm 24 binne die konteks van die NT plaas, moet ons dit as volg sien:
 
Jy en ek en geen mens op aarde kan in die Here se teenwoordigheid kom nie, want ons druip Sy standaard. Maar daar was een Man wat wel geslaag het en Hý het deur die poorte gegaan. Daar is immers slegs een Persoon wat volgens God se standaard kan leef en dit is God self! En Hy het dit in óns menslike natuur kom doen in die Persoon van Jesus Christus!
 
Hoe kom ‘n mens vry van hierdie duistere wolk van veroordeling en skuldgevoelens wat die onmoontlike standaard van verse 3-6 by jou laat?
 
Jy moet die NT by Psalm 24 aanhaak. Want die NT sê dat Jesus die standaard van Psalm 24 namens ons geleef en vervul het. Halleluja! En Hy het (as ons perfekte plaasvervanger) die straf ontvang wat ons – as oortreders van Psalm 24:3-6 – verdien. En Hy het (as ons plaasvervanger) uit die dood opgestaan in ‘n ewige nuwe lewe – ‘n nuwe lewe wat gráág Psalm 24 se standaard wíl uitleef. En Hy – Jesus – het ons toegang tot God se teenwoordigheid geword. En Sy bloed is die klinkklare bewys dat ons volkome en perfek en ewiglik vrygespreek & onskuldig verklaar ís. Ú wat nou na my sit en kyk IS – o.g.v die afgehandelde werk van Jesus op die kruis – perfek vrygespreek en onskuldig verklaar. Hoe gouer u dit begin glo, hoe beter vir uself.
 
Die oomblik wanneer jy op die punt kom om te begin AANVAAR (wisselterm vir GLO) dat God jou oneindig & ewiglik liefhet en dat Hy jou ingesluit het by Jesus se sterwe op die kruis en ingesluit het by Jesus se opstanding en dat Hy jou hoegenaamd nie meer veroordeel vir jou oortredings van Psalm 24:3-6 se standaard nie en dat Hy nie meer vir jou kwaad is nie en dat Hy vrede tussen jou & Hom gemaak het – DAN begin dinge ewe skielik in jou lewe verander. En die boeie begin losraak. En jy begin opgewonde raak.
 
U sien, die Bybel leer dat – toe Jesus sterf en opstaan uit die dood – toe sluit God ons daarby in. Ú is daarby ingesluit. Sy dood was ú dood en Sy opstanding was ú opstanding. Ú skuld is 3000% betaal. Lees maar gedeeltes soos Rom 6:6 (saam met Christus gekruisig) & Kolos 1:13 (saam met Christus uit die dood opgewek). SAAM MET.. ingesluit by.
 
Ja, Psalm 24:3-6 sluit jou uit, want jy oortree dit. Maar Jesus het Psalm 24:3-6 in jou plek volmaak uitgeleef. Aan die kruis was Hý skuldig vir al jou sondes. Die Vader het vir Jesus ingesluit by u sondes & skuld. Hy het jou straf gedra, jou skuld betaal, jou nuwe lewe geword, jou toegang tot die hemel geword sodat jy – al oortree jy die standaard – onskuldig in God se oë is, ‘n geliefde seun/dogter van God is en van harte gráág Psalm 24 wil uitleef omdat daar ‘n nuwe liefde in jou hart gebore is.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00