TAFELBERG GEMEENTE

DAWID-REEKS NO 16: Koninkryksmeganismes

 

2 SAMUEL 5

Die Here se tydsberekening is nogal iets waarmee ons soms ‘n stryd het. En tog is Sy tydsberekening so asemrowend. Hy is nooit vroeg nie. En ook nooit laat nie. Altyd presies op tyd. Sy tydsberekening is perfek. Dis waarom dit soms op ons senuwees werk. Want óns weet presies wanneer en hoe dinge moet gebeur. Tog is Sy tyd nie altyd ons tyd nie.

 

SEWE EN ‘N HALF JAAR was Dawid koning slegs oor die stam van Juda! Sewe en ‘n half jaar moes hy wag voordat die ander 11 stamme ook onder sy koningskap buig!

 

Die hele manier hoe Dawid koning geword het, was van die begin af baie vreemd. Dit was absoluut duidelik dat dit God se keuse en belofte was dat Dawid koning sou wees oor al 12 stamme. Maar vir jare lank vlug hy vir sy lewe omdat Saul koning gebly het en vir Dawid wou dood hê. Dawid – die gesalfde koning vlug van grot tot grot. En Saul – die verwérpte koning – doen rustig besigheid soos voorheen.

 

Dit was ‘n lang uitmergelende tyd om te wag dat God Sy perfekte plan tot uitvoer bring. En toe Dawid uiteindelik koning word, moes hy ‘n verdere 7,5 jaar wag om koning oor die héle volk te word.

 

2 Samuel 5 vertel ons hoe Dawid uiteindelik koning geword het oor ‘n verénigde koninkryk. Die begin van die groot goue eeu. Die vervulling van God se groot belofte is nou werklikheid. Die 12 stamme kom byeen. ‘n Naburige koning erken Dawid se koningskap. Dawid se familie brei uit. ‘n Nuwe hoofstad word gevestig. En daar is ook ‘n hernude stryd met ‘n ou vyand.

 

Die kern van alles wat ons egter moet raaksien is: Alhoewel Dawid koning is, behoort die koninkryk aan die Hére. Dawid is koning, maar dis nie sy koninkryk nie. Dawid is ‘n koning sónder ‘n koninkryk!! Want 2 Samuel is nie die verhaal van Dawid nie. Dis die verhaal van Dawid se God. 2 Samuel is ‘n bekendmaking van wie God is. En dat die koninkryk Sýne is en nie Dawid s’n nie!

 

Hfst 5 is nie kronologies (in tydsvolgorde hoe dinge gebeur het) geskryf nie. Dis ‘n klompie blitsfoto’s wat tydens sekere fases van Dawid se koningskap geneem is, bymekaargevoeg in een prent om vir ons ‘n algemene indruk te gee. Soos iemand se foto-album. Verskillende foto’s uit verskillende fases van hulle lewens – maar dis nie ‘n tydsvolgordelike verloop van elkeen se lewe nie. Dit gee jou ‘n basiese indruk van die familie.

 

Net so gee 2 Samuel 5 vir ons slegs ‘n algemene indruk. Waarom? Om vir ons die God-gesentreerde oriëntasie van die Dawid se ryk te wys. Dawid se ryk was georiënteer rondom God. Hý is die fokuspunt.

 

Eintlik is 2 Samuel 5 ‘n goeie “foto-album” want dit wys so wonderlik met watter soort meganismes die koninkryk van God (vandag nog) werk.

 

En hierdie meganismes is absoluut aktueel en belangrik vir óns, want Christusgelowiges is mense wat by God se heerskappy, Sy Ryk, INGESLUIT is. Dink bv aan 1 Petrus 2:9.

 

Verse 1-10: 2 Samuel 5 wys vir ons dat die Here se koninkryk gevestig word op / deur middel van ‘n Belofte.

 

‘n Verteenwoordiging van die 11 noordelike stamme kom na Dawid toe met ‘n formele voorstel. Hulle kom erken Dawid as koning. En hierdie erkenning baseer hulle op wat? Op die belofte van die Here dat Dawid oor Israel koning sal wees. Ja, daar is ‘n bloedband tussen Dawid en hulle – hulle is broers en behoort tot één volk. Selfs toe Saul koning was, het hulle in elk geval Dawid se leierskap gevolg. Maar belangrikste van alles: BELOFTE. “Die Here het aan u beloof dat u die herder oor sy volk sal wees.”

 

Hierdie mense kom onderwerp hulle aan Dawid op grond van God se belofte. God se verbond. God se belofte was in staat om Saul se jarelange gif te weerstaan en daaroor te seëvier. Die aanvanklike rebellie en opstand van die noordelike 11 stamme kon nie God se belofte oorwin nie.

 

God se verbond en belofte het alle teenstand en opposisie oorwin. Sy verbond en beloftes is vas en seker maak nie saak hoéveel teenstand daar is nie.

 

Ons mag nie dit lees en sê: Wonderlik vir Dawid nie. Ons moet sê: Wat ‘n heerlike God… wat óns Vader in Christus is!

 

Ons sien presies dieselfde beginsel wanneer Dawid ‘n behoefte uitspreek aan ‘n nuwe hoofstad – ‘n plek wat geen historiese bagasie saamdra nie. ‘n Neutrale plek. Vers 6 en verder. Jerusalem is die ideale plek. Maar die Jebusiete woon daar en hulle tart vir Dawid. Hulle dink hulle is onoorwinlik. Blindes en lammes kan vir Dawid wen – sê hulle. Spottenderwys. Die swakstes kan teen Dawid wen. Maar Dawid oorwin toe die Jebusiete.

 

Maar die belangrike wat ons moet raaksien is dat hierdie oorwinning oor die Jebusiete die vervulling was van God se belofte aan Abraham! God se verbondsbelofte!!! Sy belofte aan Abraham in Genesis 15:18ev. Die land van die “Jebusiete” sal aan die Here se volk gegee word. Belofte aan Abraham – 700jr voor Dawid se oorwinning oor die Jebusiete! 700 jaar kon nie Gods belofte tot niet maak nie!

 

Beloftes van God is ja en amen. Kan vertrou word. Het nie ‘n vervaldatum nie.

 

God se koninkryk word gevestig op grond van Belofte.

 

Die ganse saligheid van die mens is op Belofte gebou. Die hele Bybel is een groot belofte van hoek tot kant. Niks onsekers nie. Dis ‘n toesegging. Net soos in ‘n testament. Enigiemand wat die Bybel optel en lees, hoor dít: “God het jóú deur Jesus se dood en opstanding Sy kind & erfgenaam gemaak.” En met die doop knoop Hy daardie belofte aan jou persoonlik vas. Die mens wat dit glo (omhels), stap uit in ‘n splinternuwe lewe en begin in ‘n ander koninkryk leef.

 

Die totale Christelike Lewe is gebou op ‘n innerlike vertroue op God se verbondsbeloftes wat niks anders as lewe en oorvloed is nie. Die Belofte is inderwaarheid ‘n Persoon: Jesus Christus self. En die Belofte is dat God jou by Christus as mens se lewe ingesluit het en dat jou identiteit sodoende verander het. Jou sondige natuur is besny (afgesny), jou skuld uitgewis, jou toekoms verseker, vrede en blydskap jou deel.

 

Die Koninkryk is op belofte/toesegging gebou!

 

Tweedens: Verse 11-12: 2 Samuel 5 wys vir ons dat die koninkryk van God dienskneg-gefokus is

 

Waaruit lei ons af dat die koninkryk van God DIENSKNEG-gefokus is? Die twee verse 11-12 praat maar net van ‘n naburige koning wat Dawid se paleis gebou het.

 

Nee. Kyk na die laaste sinnetjie van vers 12. Dawid het tot die besef gekom dat God sy koninkryk daargestel het vir Sy mense se onthalwe! God het vir Dawid koning gemaak TER WILLE VAN Sy volk Israel. Dawid was nie koning vir sy eie eer of mag nie. Dawid was ‘n dienskneg-koning. Die welstand van die mense van die 12 stamme van Israel was die fokuspunt.

 

Terug na vers 2: Jy sal HERDER oor my mense wees.

 

Die Here se koning is die gans andere. Hy DIEN. Hy gee homself. Hy speel nie baas nie. Hy sit nie op die troon vir eie gewin nie.

 

En Dawid was hierin net ‘n skadubeeld van die Groter Dawid wat sou kom: Jesus van Nasaret. Hý is die DIENSKNEG-koning by uitnemendheid! Ja, Jesus ís Koning van die konings en Here van die here, maar Hy het Homself gegee as losprys vir almal (1 Tim 2:6). Die tipe Koning wat God op die troon plaas, is die tipe koning wat Homsélf gee vir Sy mense.

 

Ware leierskap is CHRISTUS se leierskap en dit gaan nie oor mag/posisie/eer/outoriteit nie. Dit gaan oor opoffering en diens. Sy koninkryk is nie sélfgesentreerd nie maar ánder-gesentreerd. Net soos wat daar binne die Drie-Eenheid nie ‘n titseltjie selfgesentreerdheid te vinde is nie.

 

Dit is waarom dit so wonderlik is om by hierdie heerskappy ingesluit te wees. Dit is nie ‘n heerskappy wat vrees & onsekerheid inboesem nie. Want die Koning op die troon is die Een wat voetewas en almal bó Homself stel. Lukas 22:27-29> “Ek is tussen julle soos een wat dien. Kyk ek sluit julle by die koninkryk in”. ‘n Koninkryk en ‘n Koning wat díén!! Dit kan net ‘n wenner wees! ‘n Koninkryk waar die Koning sy mense by ‘n tafel laat aansit en dan self ‘n voorskoot aantrek en hulle bedien! (Lukas 12:37)

 

Dit is presies hoe God is. Hy plaas Sy mense en hulle belange voorop, lê Sy lewe vir hulle af en was hulle voete.

 

Dit is die gees en atmosfeer binne God se koninkryk.

 

Derdens: Verse 13-16: 2 Samuel 5 wys vir ons dat die koninkryk van God voortgaan ten spyte van ons dwase keuses

 

Hierdie verse gaan oor die vroue wat Dawid geneem het en die kinders wat vir hom in Jerusalem gebore is.

 

‘n Mens moet dit verstaan binne die konteks van die politieke protokol van die destydse antieke Midde-Ooste. Wanneer een volk/land ‘n ander land binnedring of verdrae met ander sluit, was dit die gebruik om sulke oorwinnings/verdrae te bekragtig deur vroue aan die oorwinnende koning te gee. Die vele vroue sê dus iets van Dawid se oorwinnings en die uitbreiding van sy mag en invloed.

 

Daar is net een probleem. Dit was verkeerd en sondig. Al was dit die gebruik van die tyd en al was dit ‘n aanduiding van Dawid se politieke suksesse, was dit lynreg in stryd met die Here se wil.

 

Deut 17: 14-17 > Moses reeds gesê. Die Here praat hier die verre toekoms in en voorsien die dag wanneer Sy volk ‘n koning sal wil hê. Van hierdie toekomstige koning word dan drie dinge genoem wat hy níé mag hê nie: Baie perde, baie vroue, baie geld.

 

Op geen manier kan Dawid se harem dus goedgepraat word nie. Hy het geweet wat die Here se pad is. En alhoewel hy ‘n man-na-Gods-hart was, het hy nie altyd uit die geloof geleef nie. Hy het dikwels baie dwaas opgetree.

 

Die belangrike ding om raak te sien is egter dít: Die Here se koninkryk, Sy Raadsplan het voortgegaan ten spyte van Dawid se dwaasheid. Dit het sódanig voortgegaan dat Jesus Christus uiteindelik uit Dawid se geslag gebore sou word.

 

Indien dit van Dáwid moes afhang, sou die Kindjie nooit in die krip van Betlehem lê nie.

 

Maar omdat dit van Gód se trou afhang TEN SPYTE VAN DAWID het die Kindjie in die krip gelê.

 

Wonderlik: ék kan nie God se werk laat ontspoor nie.

 

Wanneer ons die dag erg drooggemaak het, hoef ons nie op moedverloor se vlakte te gaan lê en Godverlate te voel nie! Ons kan onmiddelik opstaan en net voortgaan om in Sy omhelsing te rus, wetende dat Hý Sy koninkryk laat voortgaan! Sy eie trou is die dryfkrag agter alles!

 

Vierde: Verse 17-25: 2 Samuel 5 wys vir ons dat die koninkryk van God voortgaan deur die krag en wysheid van God

 

Verse 17-25 praat van die hernude vyandigheid van die Filistyne. Dawid is koning van ‘n verenigde koninkryk. En almal is dankbaar. Behalwe die Filistyne. Die laaste ding wat hulle wil sien is ‘n verenigde Israel. En hulle trek op téén Dawid.

 

En wat doen Dawid? Hy raadpleeg die Here: “sal ek teen hulle optrek of nie?” Is dit nie interessant nie? Jy is nou uiteindelik koning oor die hele Israel volgens Gods wil en raad en hier trek ‘n vyand teen jou op wat alles wil kom opduiwel en jy bid eers daaroor!! Waarom bid Dawid oor iets wat vanselfsprekend is?

 

Maar u sien Dawid is ‘n skadubeeld van die Groter Dawid wat sou kom. Die Man van Nasaret wat deur die nag na Sy Vader se leiding opsien alvorens Hy 12 manne as apostels uitkies (Lukas 6:12).

 

Nádat Dawid na die Vader opgesien het, gee die Here die Filistyne in Dawid se hand oor.

 

Maar hulle kom terug!

 

En wat doen Dawid toe? Hy het mos alreeds die groenlig gekry. Nee. Hy bid weer. Hy voel die krag, wysheid en leiding van die Here moet sy koninkryk deurdra.

 

Dawid ken die noodsaak van die krag en wysheid en leiding van die Here. Dít is hoe die koninkryk vooruitgaan.

 

En weet u wat sê die Skrif? Christus het self die wysheid vir ons geword (1 Kor 1:30). Hý is die wysheid/krag waarmee die koninkryk vorentoe gaan.

 

Is dit nie asemrowend om te weet dat jy déél het aan die Bron van wysheid/krag nie? Jy hoef nie ure lank te vas en te bid nie. Die lewende Persoon wat by jou is, is dit! Ons is letterlik 24/7 omhul met lewe en oorvloed. Binne hierdie koninkryk besit jy ‘n totaal nuwe identiteit. Jy het nie meer deel aan Adam en skuld, depressies, sonde, struikel en val nie. Die naelstring met Adam is afgesny. Jy het nou deel aan die Tweede Adam – Christus en in Hom : skuldvry, blaamloos, gevul met liefde. Jy is opgeneem binne die oorvloedige lewe wat tussen die Vader/Seun/Gees in die Drie-eenheid bestaan.

 

Luister baie fyn na Jesus se woorde in Johannes 14:20 – “Julle sal tot die sekere wete kom dat Ek in die Vader is en dat julle in My is en dat Ek in julle is.” Christus sê: “Julle is ingesluit by My ingesluit wees by my Vader. Julle is ingesluit by die verhouding wat Ek met my Vader het.” EN JULLE SAL TOT DIE WETE DAARVAN KOM!

 

Dit is ‘n totaal nuwe identiteit.

 

Dít is die lieflike meganismes waarmee die koninkryk van God werk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00