DIE GEES VAN ISEBEL

OPEN.2:18-22 Mark.6:17-28

 

INLEIDING:

 

Hoe ironies: Na so ‘n heerlike oorwinning van hfts 18 kry ons iets totaals anders in hfst.19. Dit was soos ‘n helder sonskyn oggend wat die volgende oomblik omskep is in uiterste duisternis en angs. Aan die einde van hfst.18 was die here aan Elia se kant in hfst 19 vlug hy vir sy lewe. In hfst 18 is hy gevul met die Here se gedagtes in hsft.19 is hy gevul met sy eie gedagtes. Hy was eens sterk in geloof nou gevul met vrees. In die een hfst.het hy die 400 baal profete nie gevrees nie nou vlug hy vir die een vrou. Van die bergtopp van herlikheid vlug hy na die dal van neerlaag. Hy wou bly oorwin, nou smeek hy dat sy lewe geneem mag wees.

 

Agab het alles aan Isebel meegedeel en waarskynlik soos ons hom in begin van hsft.18 leer ken het nou ook alles verdraai. Hy moes haar vertel het van die massa slagting, bvan die vernerde uitdaging van die baal profete en niks melding gemaak het van die werking van die Here nie. Dit noop ons om te sien wat in hfst.19 tot haar woede gely het.   

 

Wanneer ons onsself die vraag afvra waarom die benaming Isebel is dit vir ons duidelik dat die oorsprong of bekendmaking van hierdie gees, juis in die persoon Isebel voorkom waarvan ons die eerste keer in 1 Kon.16 van lees.

 

In Efe.5:11 kom die waarskuwing dat ons geen gemeenskap moet hê met die onvrugbare werke van die duisternis nie.

 

Sy is die uiterste manifistasie van die vlees en word deur sekere ken-merke geidentifiseer. Omdat hierdie ‘n gees of gesindheid is kom dit beide in die manlike en vroulike geslag na vore. Seker die hoof eienskap van hierdie gees is die drang om te wil beheer.

 

Sy het ‘n manie om te beheer, en smag na erkenning en a.g.v. daarvan veroorsaak sy skade.

 

Dit besit dieselfde eienskap wat die duiwel in Jes.14 openbaar het nl. die mag wat hy in eie hande wou neem, wat hom nie toekom nie. Dit is juis die plan van die Here om ons van die beheer van ons eie lewens te onttroon sodat Hy die volle besit van ons lewens mag hê.

 

Hierdie gees is onafhanklik en sal nooit erken dat sy verkeerd is nie. Sy stel haarself beskikbaar vir ‘n sleutel pos met die doel om te beheer. Sy is nie toegewyd nie, hoewel dit so voorkom.

 

Dit was ‘n ware vrou wat dit waarvan Efe.6:12 praat ons worstel-stryd te veroorsaak deur haar vleeslikheid. Sy neem outoriteit wat nie hare is nie. Sy het dit gevat en nie ontvang nie.

 

Rom.12:2 Word verander na die beeld van ons Heiland. Ons vlees moet deur die Here regeer word en onder die beheer van die Heilige Gees kom. Die Here Jesus was ons voorbeeld deur voortdurend die wil van die Vader te soek. Daarom dat ons ons eie agenda’s moet verloën sodat ons die wil van die Here vir ons lewens kan volvoer.

 

Die krag van die vlees wat die wil van die Here in ons lewens wil vernietig, is veel groter as die vyand. Die doel van die Here vir ons lewens is volwasssenheid.

 

Efe.4:14-15 “sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus.”

 

DIE UITERSTE VAN DIE VLEES IS BEHEERSING:

 

Daar is geen plek waar die vlees meer prominent na vore kom as in die Isebel gees nie. Die naam kom van die bose koningin wat die vrou van die koning Agab was.

 

Sy was die dogter van Etbaal ‘n Sidoniese koning wat ‘n handels ooreenkoms met Agab aangegaan het. Die huwelik van Agab met Isebel, het Baal aanbiddding wyd in Israel geaktiveer. Weens die kontrole wat sy beoefen het, sowel as die tegnieke wat sy gebruik het om on-eties op te tree het sy Israel op ‘n geesetlike basis beheer.

 

Isebel is die produk van die vlees, wat sy deur vir die bose geopen het. In Gal.5:20 noem Paulus toorkuns as deel van die werke van die vlees. Dit is ‘n optrede waardeur mense d.m.v. beheer mense se lewens manipileer en domineer en selfs intimideer. In die reël kom hierdie gees meer spesifiek by die vrouelike geslag voor.

 

Dit het normaalweg sy onstaan by mense wat een of ander vorm van verdraaide liefde veral by die pa beleef het. Weens die gebrek aan liefde ervaar hierdie persoon dat die hele wêreld hulle alles verskul-dig is, en begin so op te tree. Die beheerde begin die beheerder te word. Die onderdrukker word nou die een wat ander onderdruk.

 

Hierdie persoon word byna altyd deur onsekerheid beheer. Indien tug sou wou inplimenteer staan sy dit teë, en maak jou die vyand. Sy sal vrees inboesem indien jy haar wil teenstaan.

 

a) Jy kry manipilerende liefde: Solank jy aan my onderworpe is sal ek jou liefhê.

b) Dan kry jy posionele liefde: Sal jou liefhê solank ek jou kan poses of brsit.

 

ISEBEL HET ‘N GEESTELIKE VOOKOMS:

 

Die mees misleidenste deel van hierdie gees is dat dit ‘n geestelike baadjie aan het en geestelike dinge doen. Sy was die dogter van Et-baal wat beteken “saam met Baal” Agab het haaar teen die opdrag van die Here getrou.

 

Die Naam Isebel beteken: “Sonder woning of verblyf”. Dit is waar van haar aard of natuur. Sy funksioneer op haar eie en wil nie onder gesag staan nie, en wil met niemand saamwerk nie.

 

Haar naam word verder beskrywe as ongetroud en sal niemand naby haar toelaat nie. Sy sal aan niemand toegewy wees behalwe haarself nie. Die ware verduidelikking van Isebel is dat sy haarself aanbid.

 

Baal aanbidding was afgodery aanbidding om valse gode te aanbid. om my eie werk te aanbid. Dit het, perverse offers ingesluit hetro – en homo – sekseule verhoudinge ens.

 

Elia het die profete wat by haar aan tafel geëet het na vore laat kom  1 Kon.18:9  “Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaarkom op die berg Karmel, ook die vierhonderd en vyftig profete van Baal en die vierhonderd profete van Asjera wat aan die tafel van Isebel eet.”

Elia het die profete van Baal sowel as die volk van Israel bymekaar geroep en die profete uitgedaag dat die god wat met vuur antwoord om die offer te verteer die God sal wees.

 

Toe hulle vaal het hy die altaar herbou en op die Naam van die Here aangeroep. Toe die Here met vuur geantwoord het, het die hele Israel hulle tot die Here gewend. 1 Kon.18:39 “En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesigte geval en gesê: Die Here, Hy is God, die Here Hy is God.”

Toe het Elia opdrag gegee dat al die profete van Baal geslag moes word vs.40. Die stryd van Isebel gaan oor mense. Hierdie gees be-geer om oor die kinders van die Here te heers en te regeer. As ons nie mense met beginsels is nie, sal ons onder hierdie gees verval. Sy vehef mag oor karakter.  Sy wil altyd vergeld.  

 

Sy ondersteun en kry haar invloed sterk in geesetlike en politieke dinge in. Hoewel sy geestelik voorkom haat sy die profete van die Here.

 

Toe Elia al die Baal profete gedood het, het Agab sy mag aan Isebel oorgegee deur haar te vertel wat Elia gedoen het 1 Kon.19:1.

 

Sy was so woedend en in vs.2 vertel hoedat sy ‘n boodskapper stuur om Elia mee te deel dat sy hom die volgende dag gaan doodmaak.

 

HOEKOM HET ELIA GEVLUG:

 

Die feit dat Elia so kragtig in die Here was en tog vir Isebel gevlug het is verstommend.

 

1 Kon.19:3-4 gee die antwoord: “Toe hy dit sien, het hy hom klaar-gemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agter bly, self het hy ‘n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder ‘n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê: Dit is genoeg, neem nou my siel weg Here, want ek is nie beter as my vaders nie.”

 

Een van die mees effektiefste wapens van Isebel is intmidasie. Dit het Elia vir haar laat vrees eerder as die Here. Isebel is lief om ‘n krag te projekteer wat nie regtig hare is nie. Dit is op vrees en intimi-dasie gebasseer, om die gemoedere van die wat hulle wil intimideer te verswaer.

 

Hierdie tipe gees kom in alle aspekte van die samelewing voor. Dreigemente: As jy nie na my gaan luister nie, gaan jy ernstige probleme ondervind, as jy ons gaan verlaat gaan jy hel toe gaan, as jy nie dit wil sien soos ek dit sien nie, kan jy maar in ‘n ander kamer gaan slaap. In die besigheids wêreld sal hulle vir jou sê jy kan van enige vorm van promosie vergeet. Ek sal hierdie maaskappy laat sink as julle my vra om te gaan.

 

Dit is alles onredelike kanale wat gebruik word om manipulasie te gebruik of ontoereikende krag te wil implimenteer. Die projeksie van krag wat nie ons sin is nie.

 

Dit beteken nie dat ek mag opstaan indien iets verkeerds is nie, maar dat dinge deur regte kanale moet geskied. Manipilasie, dominasie, en intimidasie is alles on-eties en is blantante gebruik van beheer en onerkende gebruik van krag.

 

Elia was tydelik deur vrees oorbluf, wat hom tot ontmoediging ge-dryf het en sy krag geparaliseer het, maar die Here het hom verlos. Isebel was so intimiderend dat toe die Here Elia gekonfronteer het, hy reageer in vs.10 deur te sê: “Ek het baie geywer vir die Here, die God van die leërskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem.”

 

Die gees van intimidasie was so erg dat hy geglo het dat hy alleen agter gebly het. Hierdie gees wil jou laat voel dat jy geban is, en dat jy aan hopeloosheid moet oorgee.

 

Dit was duidelik dat Elia aan self bejammering oorgegee het. Dit is om as ‘n slagoffer aan hierdie mag onderworpe te word. As jy jou-self as ‘n slagoffer beleef, skuif jy onder sonde in onder die mag van Isebel omdat jy haar nie teenstaan nie.

 

Die eerste manier om dit teen te staan is deur gebed, toewyding aan waarheid, en die gewilligheid om die leuen te konfronteer.

 

Die Here het Elia gou uitsorteer: 1 Kon.19:18 “Maar Ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie.”

 

SY KRY WAT SY WIL Hê:

 

Daar is iets so steeks, so gemeen, so jaloers en so geditermineerd in die Isebel gees. Dit lyk of niks haar sal stop om haar sin te kry nie.

 

In 1Kon.21:4-7 Lees ons van die wingerd Nabot wat Agab wou gehad het, en hoe Isebel te werk gegaan het om die wingerd aan Agab te bekom, al het dit moord beteken. Vs.7-10.

 

Sy stuur briewe onder die naam van Agab met die woorde: “Roep ‘n vasdag uit, en sit Nabot vooraan onder die volk; en sit twee manne, deugniete teenoor hom, wat teen hom getuig en sê: Jy het God en die koning gevloek! Lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe.”

 

Sy het vinnig planne bewerk wat haar man nie sou gedoen het nie. ‘n Isebel gees slaan geen agting op Goddelike outoriteit, haar gees is teenstrydig teen die wil van die Here. Haar wil het haar eie god ge-word. Haar wil moet uitgevoer word ongeag die gevolge.

 

Geen prys is te hoog of lewe te belangrik om haar doel te bereik nie Haar teologie is die doel regverdig die middel. Sy sal selfs moord pleeg om haar doel te bereik. Die gees van Isebel ken geen perke nie, die onder haar kontrole verhard hulle harte en hulle ge-wete word toe geskroei. Hulle wil is koning en hulle is onaantasbaar.

 

ONREGMATIGE OUTORITEIT:

 

Die mees verbysterende ervaring van die Isebel gees is die wyse waarop sy outoriteit in haar mag kry, sonder dat dit hare is. Hier het sy begin deur briewe in Agab se naam te skrywe.

 

1 Kon.21:8-10 “Daarop het sy briewe in die naam van koning Agab geskrywe en met sy seël dit verseël en die brief gestuur aan die oudstes en die edeles wat in die stad was, wat by Nabot gewoon het. En in die briewe het sy dit geskrywe: Roep ‘n vasdag uit, en sit Nabot vooraan onder die volk; en sit twee manne, deugniete teenoor hom, wat teen hom getuig en sê: Jy het God en die koning gevloek! Lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe.”

 

Sy het nie net outoriteit gesteel nie, maar die situasie so gemanupi-leer dat sy die leiers onder haar gesag gekry het. Sy het leuens ge-bruik en gebruik self geestelike termes soos vas, en ‘n geleentheid om sy euwel sg. te openbaar.

 

SY KRY ALTYD ANDER OM HAAR

VUIL WERK TE DOEN:

 

Dit is ‘n tipiese gedrag van Isebel. Sy gebruik ander om haar vuil werk te doen. Sy gebruik dikwels onskuldige mense totdat hulle emosies buite beheer raak, en sal dan passief staan deur te sê: ‘wat het ek verkeerd gedoen’. Sy sal nooit die blaam op haar plaas nie.

 

Die oudstes en edeles van Nabot het haar raad gevolg.

 

1 Kon.21:11-13 “Die manne van die stad, die oudstes en die edeles wat in sy stad gewoon het, maak toe soos Isebel hulle laat weet het, soos geskrywe was in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het ‘n vasdag uitgeroep en Nabot vooraan onder die volk gesit. Toe kom die twee manne deugniete, en gaan sit teenoor hom; en die deugniete het teen hom, teen Nabot voor die volk getuig en gesê: ‘ Nabot het God en die koning gevloek.’ Daarop lei hulle hom buite-kant die stad uit en stenig hom, sodat hy gesterf het.”      

 

Die vreeslike deel van Isebel is hoedat sy die vrugbaarheid van an-dere vernietig. Agab het soos ‘n bedorwe kind opgetree, want hy wil die wingerd hê, vir sy selfsugtige gebruik. Hy het geweier om die ruggraat te hê om teen die gees van beheersing op te staan, maar het die outoriteit in die hande van sy vrou oorglewer, en ‘n onskuldige persoon moet in die proses sterf. Hier het sy vrugbaarheid gesterf.

 

Nabot was oortuig dat hy nie die nalatenskap van sy pappie aan die koning wat so selfsugtig was, moes oorhandig het nie. Die Isebel gees begeer dat regverdige mense, hulle oortuigings moet neerlê sodat hulle hul geestelike werk kan voortsit.

 

WAT VAN AGAB:

 

Agab was magteloos omdat hy sy outoriteit aan sy vrou oorgegee het. Selfs die Here het van Agab gesê: 1 Kon.21:25-26 “Waarlik daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. En hy het baie afskuwelik gehandel deur agter die drek-gode aan te loop net soos die Amoriete gedoen het, wat die Here voor die kinders van Israel uitverdrywe het.”

 

Terwyl Isebel vinnig was om outoriteit wat nie hare was nie te neem, was Agab net so vinnig om sy regmatige outoriteit af te staan.

 

Daar is niks so teleurstellend as ‘n persoon in outoriteit staan nie sy outoriteit opneem nie, met die doel om ander te behaag, en teenoor sy eie oortuigings kompromie aan te gaan.

 

Baie val in Agab se lewenswandel, omdat hulle nie teen die gees van Isebel opstaan nie. Die wat Isebel dien sal eerste sterwe. Agab se lewe was verkort Open.2:20 “Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.”         

 

Hoe sou dit nie die Here behaag het indien Agab teen die die gees van Isebel opgestaan het, maar instede daarvan het sy oor hom ge-loop. Terwyl daar baie mans is wat skuldig daarin staan dat hulle hulle vrouens domineer is daar ander mans wat hulle outoriteit neerlê onder die gesag van die vrou, omdat hulle die oorlog wat daar gaan ontstaan indien hulle nie buig onder haar gesag nie vrees.

 

In ander gevalle buig mense onder die dominerende, egosentriese persoon en staan dit nie teë nie.

 

SY OMRING HAARSELF MET DIE EDLES:

 

Hoe interresant is dit nie dat Isebel die edeles onder haar vleuels ge-neem het nie. Hulle was manne wat sy hulle van hulle outoriteit ge-stroop het, en was dit ‘n welkome bevel deur Jehu om haar uit te gooi.

 

Jehu was die instrument van die Here gewees. Sy naam beteken      ‘Die Here is Hy’. As die nuut gesalfde koning van Isreal het Jehu ‘n duidelike bevel deur die profeet van die Here ontvang:

 

2 Kon.9:7 “En jy sal die huis van Agab, jou heer, verwoes, sodat Ek die bloed van my knegte, die profete, en die bloed van al die knegte van die Here op Isebel kan wreek.”     

 

Die fout wat baie maak wanneer daar met hierdie persoon gehan-del moet word, is dat daar te sag met hulle tewerk gegaan word. Net soos Jehu bevel gegee het dat sy neergegooi word, moet ons aggres-sief teenoor hierdie gees wees en nie traag optree nie.

 

Toe die perderuiters Jehu sien aankom vra hulle hom: 2 Kon.9:18 “Is dit vrede? Maar Jehu antwoord: Wat het jy met vrede te doen? Volg my!”

 

Hy het ook dieselfde aan die tweede perderuiters gesê.

 

ABSOLUUT GEDITERMINEERD:

 

Daar was aan koning Joram gesê dat die drywe die drywe soos die van koning Jehu is, die seun van Nimsi want hy dryf soos ‘n krank-sinnige 2 Kon.9:20.

 

Die wat met hierdie persoon wil handel moet geen kompromie in hulle harte gesluit het met sonde nie, en nie buigbaar vir hierdie gees wees nie. Daar mag geen geduld met so ‘n persoon getoon word nie. Jy moet aggressief wees en uiters geditermineerd.

 

Joram vra vir Jehu: vs.22 of dit vrede is. Hy antwoord: “Wat? Vrede solank as die hoerery van jou moeder Isebel en haar towery so baie is.”

 

Dit was duidelik dat daar geen kompromie in sy hart te vinde was nie. Om hierdie gees te konfronteer moet jy roekeloos optree, en geen genade, of simpatie toon nie. Ons moet besef dat ons met ‘n bose gees te doen het, alhoewel ons begrip vir die persoon moet toon moet ons drasties met hierdie bose gees handel.

 

Ons lees dan dat Jehu koning Joram en Ahasia doodmaak en toe gegaan het om Jesreël dood te maak. Toe Jehu na Jersrieël kom om hom dood te maak, het sy daarvan te hore gekom em 2 Kon.9:30-31 lees ons hoedat sy haar oë swart geverf, en haar hoof versier, en deur die venster gekyk. Terwyl Jehu deur die poorte gaan sê sy: Gaan dit goed, Simri moordenaar van jou heer.”      

  

Sy het steeds haar segustiewe taktiek gebruik om hom te probeer beinvloed.

 

GOOI HAAR NEER:

 

2 Kon.9:32-33 “En hy het opgekyk na die venster en gevra? Wie is vir my, wie? Toe kyk twee, drie hofdienaars uit na hom; en hy sê: Gooi haar af! En hulle het haar afgegooi, sodat van haar bloed teen die muur en teen die perde gespat het, en hy het haar vertrap.”

 

Hy het onmiddelik aan hierdie hofdienaars opdrag gegee om haar neer te gooi. Daar is so veel in hierdie verhaal opgesluit. Die wat slagoffers van Isebel gewees het, moet in die krag van die Here op-staan en moet roekeloos teen hierdie mag opstaan. Laat die Here jou genade gee om hierdie gees neer te werp, hou op om kompromie met haar aan te gaan, en hou die doel van die Here vir jou lewe voor oë.

 

Baie leef nie oorwinnend nie, omdat ons ‘n valse vrede met hierdie gees gesluit het. Dit is ‘n dag waarin ons nie kompromie kan aan-gaan nie, en nie aan vrees toegee nie.

 

Dit is interessant wat die Woord van die Here vir ons in 1 Kon.21:23 sê: “Die honde sal Isebel eet…”

 

Dit is presies wat Jehu gedoen het nadat hulle haar neergegooi het. Toe die hofdienaars haar wou begrawe vind hulle niks anders as die hoofskedel, haar voete en die palms van haar hande 2 Kon.9:35-37.

 

Die naam Isebel beteken:  Die Here bewys: Die Here het die vernietegende plan teen Isebel geopenbaar.

 

Die Here bring ‘n ewige oordeel oor die gees van Isebel. Die invloed hiervan moet in die kerk gestop word. Die Here sal die opwek wat teen hierdie gees sal opstaan en dit aggressief sal aanspreek. Hulle sal in diepe afhanklikheid en nederigheid voor die Here moet wandel

 

HIERDIE GEES SAL GEOORDEEL WORD:

 

Hierdie gees vernietig families, kerke, besighede en verhoudinge. Dit vernietig lewens. Die Here haat dit en bring ‘n oordeel oor dit. Die wat aan hierdie gees onderworpe is, kry dit dikwels reg om weg te kom.

 

1) Ons moet onthou dat die Here genadig is en mense geleenthede gee om hulle te bekeer. Open.2:20-21. Die Here eis genadig en wil altyd hê dat hierdie persoon tot bekering moet kom, voordat die oordeel van die Here sal kom.

 

2) Die Here wag vir iemand wat bereid sal wees om op te staan teen hierdie gees om haar te konfronteer. Baie gee aan die gesindheid van Agab toe en buig maar onder haar gesag. Hulle vrede ten koste van die Here se teenwoordigheid. Ons vrees bestaan om konfrontasie te hanteer.

 

Dit is ‘n gees waarvan mense nie maklik verlos word nie, bloot een-voudig oor die rede dat hulle nie eerlik wil raak en onder enige vorm van gesag wil staan nie. Hierdie gedrags patroon van manipulasie is algemeen en geniet die situasie om krag te verkry.

 

HULLE DOEL IS OM BEDIENINGE TE VERNIETIG:

 

Die duiwel haat geregtigheid en sal alles in sy vermoeë doen om so iemand te vernietig omdat hulle hul nie wil bekeer nie. Die ware gesant van God sal altyd teen die soort gees predik.

 

Daar is soveel te leer uit die feit dat Isebel Elia probeer te vernietig het. Sy haat die waarheid omdat sy nie haar agenda kan verwesenlik nie. Hierdie selfde gees het in Herdias geopireer in Mark.6:17-20.

 

Die gees van Isebel is sterk en soek wat om te kry, en wag net vir ‘n geleentheid en daarom dat die Bybel ons waarsku dat ons aan die duiwel geen plek moet gee nie. Mark.6:21-28.

 

Die gees van Isebek kry altyd iemand anders om ie vuil werk te doen Herodias wou nie terreggewys word nie en wou haar nie bekeer nie en daarom moes sy die een vernietig wat tot haar gespreek het.

 

Dieselfde gees wat verlang het om Elia te vernietig was duidelik verantwoordelik vir die onthofing van Joahnnes die Doper. Die gees van Isebel haat waarheid, omdat daar bekering van ‘n leefwyse moet plaasvind, en hierdie eiesinnigheid moet afsweer.

 

Die Woord roep ons om na die kruis te kom en die gees haat die kruis. Die Here openbaar en oordeel die gees van Isebel.  

 

TEENSTELLINGS TUSSEN ELIA EN ISEBEL:

 

·        Elia verkondig bekering, of berou.

·        Isebel haat berou.

·        Eila verkondig geregtigheid.

·        Isebel weerstaan geregtigheid.

·        Eilia spreek in die vryheid van die Here.

·        Isebel  begeer beheer.

·        Elia verlang nederigheid.

·        Isebel verneder haar nie, leef in trots.

·        Elia soek die wil van die Here.

·        Isebel gebruik allerhande bose middele en metodes om haar doel te bereik.

 

OM ISEBEL TE VERSLAAN:

WEES GEREED VIR ALLES WAT

SY VERTEENWOORDIG:

 

Wat die duisternis die meeste vrees is wanneer kinders van die Here se lewens so skoon gewas is deur die bloed van die Lam. Om Chris-tus gelykvormig te leef is om die wapens teen die duiwel en sy geeste te smee, want die duiwel is teen die natuur van die Here ge-kant.

 

Om hierdie gees tee te gaan moet daar in ons lewens ‘n kontinieteit wees in ons wandel. As ons die gees van Isebel in ons private lewens sal toelaat gee ons hom vasstrapplek in ons lewens en sal die werk van die Here in ons lewens verhinder.

 

Die Here Jesus sê in Joh.14:30 “…want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie.”  

 

Ons moet onsself staal teen hierdie geestelike oorlog teen Isebel. Eerder as in veroordeling te verval, laat ons opstaan met ons wapens wat kragtig in die Here is om verstings neer te werp.

 

Hierdie gees is in die vermaaklikheids wêreld vollop te sien. Daar is ‘n vloedgolf van vuilheid wat d.m.v. die tegnologië van vandag die wêreld infiltreer. Liberale denkwyses, waarteen ons nou verdraag-saam moet staan, rebelse gesindhede wat voortdurend gebeeldsaai word, wanorde in T.V. programme waar die gesags figuur nie by magte is om sy eie huishouding te bestuur nie ens. Die feminsitese bewegings wat teen die orde van die Here in opstand kom ens.

 

2 Kon.9:22 Gee aan ons die antwoord: “En net toe Joram Jehu sien, sê hy: Is dit vrede Jehu? Maar hy antwoord. Wat? Vrede, solank as die hoerery van jou moeder Isebel en haar towery so baie is?”

 

Solank die gees van Isebel teenwoordig is en vedra word sal sy die gemeente stroop van die heerlike seëninge wat ons deel is. Hy wil ons bekragtig en toerus.

 

GEBED:

 

Naas ons wandel met die Here Jesus is daar niks wat enige gees so vrees as die gebed van die regverdige nie. Ware gebed is om in kontak met die Here te leef en Sy hart vir sake te ken en dit te bid.

 

Baie bid hulle eie agenda en daar is geen krag daarin nie. Ware ge-bed is om die wil van die Here te weet en dit te bid, en werk mense op tot berou en veroorsaak dat sy haar invloed verloor. Ware gebed keer mense weg van sonde, en bring ‘n ware berou en goddelik gelykvormigheid.

 

Dit veroorsaak verder dat harte wat in trots geleef het tot bekering kan kom. Daar is niks wat hierdie gees so tot stilstand bring as so ‘n lewe nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIA WAT NOU

HOOFSTUK 4

 

Die beset van die mens is die mens op sy beste. Hoe ironies dat die oomblik toe die volk iemand nodig gehad het om hulle te lei, was Elia deur vrees gevul en het gevlug van sy verantwoordelikheid om as leier op te staan. Daar was geen leiding wat ons lees wat hy ontvang het om weg te vlug van Isebel af nie. Sy oë was nie meer op die Here gevestig nie.

 

Was dit nou nie die geleentheid wat hy die hele Israel kon terugbring en herstel na alle Goddelike instuksies nie. Na al sy rype onervinding van Goddelike voorsiening by die spruit van Kidron die weduwee se huis en die bo-natuur-like werkinge van die Here op Karmel moes hom aange-spoor het om die volk verder te lei, nadat hulle uitgeroep het: Die Here Hy is God.

 

Toe die Here in 1 Kon.19:9-10 aan Elia verskyn en aan hom vra wat hy hier maak was sy antwoord: “Ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerkare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afge-breek en u profete met die swaard gedood sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om die weg te neem.”

 

In vs.14 kry ons ‘n herhaling van hierdie man se ywer vir die Here en verwys net na homself en nie na wat die Here deur hom gedoen het nie. Hoe ironies is dit nie dat juis in ons sterk punte ons kan faal omdat on so maklik op die arm van die vlees kan vertrou. Abraham was bekend as die vader van geloof maar toe hy by die Egiptiese koning kom het sy geloof hom gefaal en deur ‘n leun byna sy vrou verloor.

 

Elia was bekend vir sy vrymoedigheid maar hoe ironies dat hy gefaal het om te vertrou in die uur van persoonlike be-proewinge.

 

ELIA SE ONTMOEDIGING:

 

Vanoggend gaan ons na die effek wat die toegee aan vrees veroorsaak het, kyk. Toe Elia die tyding kry dat Isebel hom wil doodmaak het hy vlug geslaan en het die Here hom vir ‘n rukkie op sy eie gelaat. Hy het sy niks soos ‘n sterke Simson geweet toe die Gees van die Here hom oor Elia onttrek het. 

 

Elia het ook sake in eie hande geneem en vir sy lewe ge-vlug 1 Kon.19:3. Ons gaan nou sien hoekom die Here hom laat lei het, weens verkeerde keuses. Sy vlug was ‘n straf op Israel, hy het self getuig hoe in antwoord op gebed die vuur en ook die reën uit die hemel sien val het.

 

Die een was ‘n teken van die aanvaarding van die offer en die ander ‘n verfrissing van hulle erfenis, en moes almal die Here as hulle God aanvaar het en Elia moes die volk gelei het, in een of ander senior posisie. Die een wat die Here eer word verwaarloos, en word daar geen nut van hom gebruik nie, en word hy geensins erken nie en sal ons sien dat Israel binnekort vir hom te warm geword het.

Die Bybel herhinder ons gedurig dat ons nie moet vrees nie. In sy vlug het hy eerste by Berseba gekom wat aan die stam van Juda behoort het 1Kon.19:3, en was hy nou buite bereik van Agab die koning van Iarael. Dit was bloot ‘n geval van om uit die kokende vuurpan te spring tot in die vuur self. Gedurende hierdie tyd het Johosafat Juda regeer en Agab het met hom verenig toe hulle teen Ramot opge-trek het en het Jehosafat verklaar dat hy soos Agab is. 1 Kon.22:4.

 

Berseba het aan die uiterste suide van die staat Juda gelê wat naby die erfdeel van Simeon was en het Elia om en by 120 km na Jisreel gevlug, en het sy dienskneg daar gelos.  Hy wou sy dienskneg die moeite van die woestyn Arabie gespaar het, wat hy waarskynlik binnekort moes betree.

 

In hfst.19:4 lees ons dat hy ‘n dageis in die woestyn inge-gaan het, wat ‘n weerspieëling van ongeloof en vrees is, dit dryf jou tot die uiterste van eensaamheid. Dit is wys dat wanneer vrees en moedelooshied ons harte tref ons eerder eenkant kom en nie ander negatief beinvloed nie. Wanneer die Christen uit gemeenskap met die Here is en nie meer in voeling met die Here is nie, sny hy homself af van die gerustheid van sy aaklikgheid.

 

Sien uself in sy situasie hoe u mismoedig sou voel in die hitte van die woestyn, alles is gevul met ongerief en be-droefdheid, en vind hom nou onder ‘n besembos, en in sy mismoedigheid probeer hy aanspraak maak daarop dat hy niks beter as sy vaders is nie.

 

Hy verlang selfs aan die ander kant dat hy eerder sterf. Dan sien ons die onstabiliteit van sy optrede.

 

Hy wou vlug vir sy lewe maar hoe ironies dat hy nou wens dat hy eerder kan sterf. Hy het nie net dwaas en onverant-woordelik opgetree nie, maar is hy totaal van balans af gebring en ook sy uitkyk op sy roeping.

 

Waarheid bring harmonie en dwaling is verwarrend. Om in die waarheid te bly moet geloof voortdurend beoefen word.  Jona was ook eens ontmoedig gewees toe die Here die stad van Nineve gespaar het nadat hy magtioglik deur die Here gebruik was.

 

In Elia se ontmoediging het hy nog na die Here gedraai en tot die Here gebid om hom eerder weg te neem. Die Here het nie die lewe van Elia weg geneem nie, maar het hom eerder deur ‘n engel kom bemoedig.

 

DIE TYD VAN HERSTEL:

 

1 Kor.10:13 Geen versoeking het ons aangegryp nie be-halwe ‘n menslike, maar God is getrou dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie.

 

In die mees mismoedige uur wanneer die wolke donker om my woed dat alles voel asof dit in duie stort, dat die Here kom om ons te vertroos in Sy getrouheid. Die Here neem nie altyd die laste weg nie maar gee hernude genade om ons laste te dra.

 

Die eerste wat die Here kom doen het was om Elia se krag te herwin deur aan hom slaap te gun. In vs.5 lees ons van ‘n engel van die Here wat hom aangeraak het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULPIT

1 Kon.19:1-8

 

Groot manne is nie altyd wys nie. Elia het gefaal waar hy moes gstaan het. Die grootste dienskengte van die Here bly mense net soos jy en ek.

 

SY VREESBEVANGE VLUG:

 

Toe Hy sien het hy opgestaan en gevlug vir sy lewe. Vs.3 Toe hy Isebel se trots en haat gewaar was hy ongemaklik na al die geestelike inspanning wat hy erfvaar het om teen dit te staan. Hy het vloede van vuur en vloede van reën van die hemel afgebid. Hy het self 25 km voor die koning uitgehradloop in die gietende reën. Terwyl hy buite die poorte wag kry hy die boodskap dat weens die feit dat hy die Baal profete gedood het dat hy ook gedood gaan word. Daarom het hy vir sy lewe gevlug.

 

Moeg en ontmoedig vergeet Elia van die Here en die volk en sien na die beskerming van sy eie lewe om. Deur geloof het hy moediglik voor Agab en die Baal profete gestaan en deur vrees vlug hy vir ‘n gesaglose vrou.

 

SY MOEDELOSE UITROEP:

 

Hy versoek by homself dat hy eerder moet sterf. Hy wou ‘n weg vind om sy eie lewe te red maar begeer nou dat dit geneem kan word. Jona het iets soortgelyks gebid Jona.4:3.

 

DIE GENADIGLIKE AANRAKING:

Terwyl hy slaap het ‘n engel van die Here hom aange-raak. Vs.5

 

Elia se Herder het Homself oor Elia ontferm. Sy hemelse Vader het geweet dat hy rus nodig gehad het. Die inspan-ning van KARMEL en die vermoeiende hardloop voor Agab en die lang pad in die woestyn in het totale uitputting oor hom gebring. Die resep wat die Here vir hom gehad het was ‘n broodkoek en ‘n kruik water.

 

DIE WONDERLIKE ONTDEKKING: Vs.6

 

Dit was nie sonder rede dat die engel hom aangeraak het nie. Hy het opgekyk en die Goddelike voorsiening gesien wat die Here vir hom voorsien het, deur ‘n engel wat dit vir hom voorgerei het.

 

DIE TWEEDE SEEN: VS.7

 

Vir ‘n tweede keer het die engel van die Here gekom en hom aangeraak. Hierdie keer nie om soseer te rus nie maar om versterk te word vir die reis wat vir hom voorlê. Daarom was hy geroep om op te staan en te eet.

 

DIE BO-NATUURLIKE KRAG: vs.8

 

Elia se eerste maaltyd het sy siel gered maar die tweede maaltyd het hom instaat gestel om te kan getuig. In sy 40 dae rys was hy nie van eie krag aangewese nie maar in die krag van die genade van die Here. Dit het hom weer terug gebring na die berg van die Here. Dit was ‘n reis van om en by 300 km ver.

 

ELIA SE BESTRAFFING:

1 Kon.19:9-16

 

Hy bereik nou die berg Horeb en het bekend gestaan as die berg van openbaring van die Here. Hier het die brandende doringbos gebrand, hier was die wet gegee en was dit moontlik dieselfde grot waarin Moses gsetaan het toe die Here hom beveel het dat hy hom moes wegsteek toe die Here by hom wou verby gaan.

 

Dit was waarskynlik met gemengde gevoelens dat hy hier gestaan het, omdat hier reeds vele manifistasies van die teenwoordigheid van die HERE was. Sal die wat Hom soek nie Hom vind nie.

 

ELIA SE DEURSOEKENDE VRAAG: VS.9

 

Met hierdie vraag wou die Here by Elia weet wat hy hier maak instede voor die volk te moes staan om hulle te lei. Die Here wat met vuur en reën beantwoord het en kom die Here by die wortel van sy motiewe.

 

‘N EERLIKE ANTWOORD VS.10

 

Almal wat die Here getrou navolg het het vele vrae vanuit ons harte om te beantwoord. Elia het ‘n vae antwoord ge-gee maar eerder ‘n belydenis. Hy het vir die Here geywer en was nou bevrees vir sy eie lewe. Almal het wegge-dwaal en hy is die enigste wat oorgebly het. 

 

‘N WONDERLIKE OPENBARING: Vs.11

 

Deur hierdie stelling om voor die Here te gaan staan word hy herhinder dat hy sy stand verloor het. (17:1)

 

In hierdie situasie is die wind, die aardbewing die vvuur en die stil stem of briesie. In drie van die vier was die Here nie. Daar was meer as aksie nodig om Elia weer met die Here te versoen Sy tere teenwoordigheid.

 

DIE KRAGTIGE EFEEK: VS.13

 

Die stroms het hom dieper in die grot ingedryf, maar die stille teerheid van die Here het hom uitgedryf. Na mismoe-digings het ons nie bestraffing nodig nie maar tere ont-ferming. Weer het Elia verskonings uitgedink maar die Here het Hom weer ontferm en ook iemand anders in sy plek geroep.

 

‘N NEDERIGE BELYDENIS: VS.15-16.

 

Terwyl Elia bly sê dat hy as profeet alleen oorgebly het gee die Here aan hom die opdrag om terug te gaan en Elisa te salf as profeet vs.18. Sê die Here dat Hy 7000 het wat die knie nie gebuig het nie.

 

1 KON.19:16-21

DIE ROEPING VAN ELISA:

 

In Num.8:25 Sê die Woord dat die Leviete gediskwali-fiseerd was op die ouderdom van 50, dit is tog eronies dat so min gered word na hierdie ouderdom. Elisa was ‘n jongman toe die roeping van die Here na sy lewe gekom het.

 

DIE BESONDERHEID VAN SY NAAM:

 

Sy naam beteken: die Here is redder. Dit was ‘n gepaste naam vir ‘n man wat nou die teuls by hierdie eens groot profeet moes oorneem. Die einde van Elisa se lewe was kragtig terwyl die van Elia mismoedigend was.

 

Elia se geloof was kragtig op Karmel maar faal hom onder die besembos. Die man wat weet dat die Here se Naam redder beteken sal standvastig in Hom wees.

 

DIE TYDSBEREKENING VAN SY ROEPING: vs.19

 

Terwyl hy in die lande geploeg het. Hoe moes hierdie man van God se hart geween het oor sy volk terwyl hy agter die osse geploeg het. Daar was een wat geweet het en die ge-heime gebede van die boer gehoor het en hom gaan roep het.

 

Die Here weet weer en wanneer om Sy hand op iemand se lewe te lê soos met Moses en Gideon en vele ander in die geskiedenis.

DIE WYSE VAN SY ROEPING: vs.19

 

Dit het skielik gekom hoewel die Here reeds lank met Elisa besig was. Dit het ongetwyfeld gekom toe die mantel of te wel die gees van die profeet op hom geval het en toe hy deur die profeet gesalf was vs.16. Die mantel van Elia was die simbool van die krag van die Heilige GEES DEUR DIE DIENSKNEG.

 

DIE EEFEK VAN SY ROEPING: VS.20

 

Hy het dadelik gereageer en het nie vir ‘n meer geleë tyd gewag nie. Sy profeet se krag sou nie met hom gebly het tensy hy saamgegaan het nie. As ons in die krag van die Heilige Gees wil leef moet ons onder Sy leiding bly leef.

 

SY GODDELIKE OPENBARING: VS.20

 

Die roeping van Elisa het in die vorm van ‘n offer gekom eerder as ‘n bevel. Hy het die offer onmiddelik aanvaar en moes hy van al sy liefdes ontslae word.

 

SY GEWILLIGE EN DEFEINTIEWE GETUIENIS: VS.21

 

Hy slag al sy osse, en maak ‘n vuur, en was dit die aandui-ding dat hy klaar gemaak het met alles van die verlede en aanvaar die offer van Elia vrymoediglik. Elia ontmoedig-ing hom om aan te gaan maar Elisa het die Here gehoor-saam.

 

SY PERSOONLIKE AFSONDERING EN DIENS: VS.21

 

Hy was nou skoongemaak om diensbaar te word. Hy het alles verlaat wat hom kon terughou en al die brue afge-brand deur water in die hande van Elia te gooi 2 Kon.3:11. Hy soek nie groot dinge vir homself nie maar alleenlik vir Sy Meester. 

 

 

 

BOODSKAP 5

ELIA SE OPNEEM

 

“Only work that is for God alone

Hatha an increasing guerdon of delight

Of great success, nor by its loss o’erthrown”

HAVERGAL

 

Terwyl Elisa by die ploeg was het Elia die mantel op Elisa gegooi. 1 Kon.19:19.

 

Oorweldig met die profetiese mantel is die sekere bewys dat ek geroep is deur die Here. Elisa het nie gepreek om ‘n kandidaat te word nie, want die roeping van die Here is altyd vergesel met ie noodsaaklikheid om geskool darvoor te wees. Lev.8:1,6,13,24,30; Jes.6. Vandag gaan ons kyk na Elisa as ‘n getroue dienskneg van die Here Jesus. Hy

 

1) HET SY MEESTER SE VOETSTAPPE GEVOLG:

 

Vs.2-6 Hy het sy meester van Betel gevolg _huis van die Here – na die Jordaan wat die plek van die dood en verwydering beteken. ‘n Persoonlike toewyding moet ons noodsaak om naby die Here Jesus te wandel Rut.1:16 Petrus het die Here Jesus van ver af gevolg.

 

1) ELIA HET DEUR DIE GELOOF GEWANDEL EN NIE DEUR DET WAT HY GESIEN HET NIE.

2) Elia het nooit met die sondes van die volk of die koning geheul nie.

3) Hy was bekend vir su anderste gees van toewyding aan die HERE. Hy was telkemale op die berg te siene. 5 Keer word daar melding gemaak dat hy op die berg was.

4) Hy het die geheim van intrede in gebed geken. Op gebed het vuur op die altaar geval as ‘n vooruitsig van dit wat op Pinkster met die dissiepels gaan gebeur. Droogte ook tipe van die tyd van die Here Jesus voor Pinkster.

5) Hy was ‘n man van bemoediging. Hy was braaf geestelik gewees,

6) Hy het ‘n hartseer deel in sy lewe gehad: Toe hy gevlug het.  

 

2) HY DEEL IN SY MEESTER SE OORWINNING:

 

Die waters was verdeeld en het byde op droeë grond deurgeloop Vs.8. Net soos Elia so ook met die Here Jesus was die donker waters van die dood (Jordaan) tussen hom en Sy opvaarding gestaan en moes daardeur gaan.

 

3) HY SOEK SY MEESTER SE GEES: Vs.9

Gee aan my ‘n dubbele porsie van die Heilige Gees.

 

Hy verlang om met Sy meester te wees en verlang om soos Hom te wees. Dit is altyd die geheim om die Here Jesus waarlik te leer ken. Die begeerte om na die Here Jesus verander te word Fil.3:10 “Sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word.”

 

Elke Chirsten het ‘n deel van die Heilige Gees, hoe min het die dubbele deel van die Heilige Gees.

 

4) DIE GETUIENIS VAN SY MEESTER SE HEERLIKHEID:

 

Daar het ‘n wa van perde en van vuur vrskyn , wat Elia na die hemel opgeneem het. En Elisa het dit gesien.

 

Terwyl ons die Here Jesus tot die dood toe volg en deur die geloof begrawe te word word ons oog getuies va Sy op-standing. Voordat die Here Jesus in ons kan leef moet ons met Hom sterwe.

 

5) ONTVANG SY MEESTER SE GAWE:

 

Hy neem die mantel van Elia wat op hom geval het. Vs.13.

 

Die mantel wat op Elisa geval het is simbolies van die Heilige Gees wat op Elisa gerus het.

 

6) HY VERKRY OUTORITEIT IN SY

MEESTER SE NAAM:

 

Hy het die mantel geneem en die water geslaan en hulle het deurgegaan. Vs.14

 

Hy het oorkom deur die gawe van bo en in die naam van die Here Jesus, met die salwing van die Here self, en het groot en magtige dinge gebeur. Soo Petrus wat die mantel van die Here ontvang het na Pinkster.

 

7) HY OPENBAAR DIE GESINDHEID

VAN SY MEESTER:

 

Toe die profete seuns hom gesien het sê hulle die gees van Elia rus op Elisa. Vs.15. Hy het Sy meerster se werk ge-doen en so die beeld van Sy mester gereflekteer.

 

Laat ons ons eie klere skeur van eie geregtigheid en laat ons die mantel van Elia opneem sodat ons bekragtig mag word met krag uit die hoogte.

 

1)    GILGAL:

 

Was die plek waar Israel eerste deurgetrek het en waar die

Volk besny was. Jos.4:19. Eers in die verbond met die Here kom voordat ek verder kan gaan. Hier het hulle tente opgeslaan en die Tabernakel opgerig. Ook hier het hulle die pasga gehou en weer eerste ker dat hulle koring van die land geëet het en nie manna nie.

 

2) BET-EL

 

Toe Elisa deur Elia geroep was het |Elisa gese dat hy hom sal volg 1 Kon.19:20. Beteken huis van die Here. Dit was hier waar die Here die eerste keer aan Jakob veskyn het met die leer van engele wat van die hemel na hom neergedaal het.   Profete seuns probeer Elisa ontmoedig.  Betela was ook aan Abaraham die plek van offers en goeie herhinderinge, toe hy terugeval het in egipte het hy teruggekeer na Betel en weer aan die Here daar geoffer.

 

3)    Jerigo:

Dit beteken ringmuur en was dit waar die volk telkemale moes omloop todat op die bevel van die Here die muur moes inval en die Here die oorwinning gegee het.

 

Jerigo is ook op die oewers van die Jordaan. Waar soveel vassteek en nie verder kom om die Here te vertrou om my vry te maak van al hierdie dinge wat so gemaksugtig in my lewe is nie.

 

Toe die deurtog deur die Jordaan waarop Elia aan Elisa vra wat hy van hom begeer: ‘n dubbele porsie van die Heilige Gees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00