DIE ATTRIBUTES VAN DIE HERE:

JES.44:6-8

 

INLEIDING:

 

Die profete van ouds was geinspireerd om die met ‘n visie van die Here die God van Abraham, Isak, en Jakob hulle roeping te sien om hulle mense terug te roep tot ‘n lewende verhouding met die Here.

 

Deur op die fondasie van die magtige handelinge met die volk van Israel, van die Here te bou, deur insigte in gedigte en wyse manne, het die profete die O.T. begrip van die Goddelikheid van die Here verdiep.

 

Die profete het nie van die eienskappe van die Here gepraat nie, maar het van aktiewe handelinge van die Here melding gemaak. Wat was die tema’s van hulle boodskappe:

 

A) DAT DAAR GEEN ANDER GOD IS NIE:

 

Gekonfronteer met die afgodediens van hulle eie mense, en die heidendom van hulle buur state het die profete onophoudelik geprofeteer dat die Here “een God is” (Deut.4:35; 6:4; 32:39; Ps.86:10) en buiten die Here is daar geen God nie ( 2 Sam.7:22; 2 Kon.19:15).

 

Jes.44:6-8”So sê die Here, die Koning van Israel en sy Losser, die Here van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie. En wie roep soos Ek – laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlë – vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee. Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En julle is my getuienis! Is daar ‘n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.”

 

Hier soos in ander plekke was dit inspirasie wat gespreek het. Telkemale word die Here wat aan hulle bekend was aangespreek dat hulle moet navolg.

 

Die Duiwel wat ‘n ware persoonlike gees was met groot krag , was deur die Here geskape en is nog onder die beperkinge van die Here onderworpe.

 

Daar is ook geen onderskeid tussen manlike en vroulike aspekte in die Godheid nie. Die Here het geen kompliment nodig nie, daar is geen vroulike vorm vir die Here in die Hebreeus gebruik nie.

 

B) DIE EWIGDURENDE GOD:

 

Ook in die O.T. word die Here as die Ewige aangespreek. Een sonder begin of einde, en wat nie deur tyd beperk word nie. Daar is geen spreke van die geboorte of onstaan van die Here nie, soos met enige ander geloof nie. Jes.44:6. Jes.57:15:

 

“Want so die Hoë en Verhewene wat in ewigheid woon…”

 

Dat die Here ewig is, is ‘n noodsaaklike begrip ook rakende die skepping. Die bestaan van die aarde is gekoppel aan die ewigdurend-heid van die Here.

 

Die O.T. het nie materialisme teen gestaan nie, omdat materie nie ewigedurend van aard is nie. Die vraag is hoe kan ewigheid verduidelik word in die lig van alles wat verganklik is.

 

Ps.90:2 93:2; 102:24; 27; 106:48 Deut.33:27; Jes.26:4; 33:14; Jer.10:10) Hy is die Ewigdurende God (Jes.40:28.

 

C) VOLMAAK IN KENNIS EN ALWETEND IN WYSHEID:

 

1) GOD SE KENNIS: Hy weet alle dinge, die dieptes vandie menslike hart, en elke gebeurtenis op hierdie aarde. 1 Kron.28:9 “…want die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel, van die gedagtes.”

 

Dink aan Ese.11:5; 2 Kron.16:9; Job.34:21-22; Spreuke 15:3,11, ens)

 

Die Here is volmaak in kennis: Job.37:16. Duisternis en Lig is aan Hom dieselfde. (Ps.139:1-6,12 Dan.2:22) Sy begrip is onbeperk. Ps.147:5. Dit was die kennis van die Here en die mens se gedagte wat vir die manne van die Bybel die belangrikste was.

 

Die O.T. profete het nie oor die voorkennis van die Here gespekuleer nie, maar hulle het ook bevestig dat die Here die toekoms geweet het. Jes.42:9 Jes.46:9-10.

 

2) DIE HERE SE WYSHEID:

 

Die wysheid van die Here word ook verklaar: Dit is Hy wat die aarde gemaak het, met sy kragte, wat die aarde geskape het volgens Sy wysheid, en deur Sy begrip die uitspansel gemaak het. Jer.10:12

 

“Hy wat die aarde gemaak het deur Sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur Sy wysheid.”

 

Dan.2:20-22 Bevestig die waarheid: “Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is Syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het; Hy openbaar ondeurgrondelike en ver-borge dinge Hy weet wat in die duister is en die lig woon by Hom”

 

Wysheid is ‘n kombinasie van wysheid en ervaring.

 

Die Here se wysheid word in Sy krag geopenbaar, om die kragte van die natuur te gebruik om Sy wil te vervul sonder om hulle minder natuurlik te maak. Dit word ook in die mens met sy gedagtes gedoen sonder om hulle enigsins minder menslik te maak.

Die Assirieërs was gebruik om die oordeel van die Here te openbaar. Jes.10:5 sonder dat hulle van hierdie feit bewus is, 10:7 en hulle die bose hart van hulle eie natuur navolg.

 

In Sy genade en geduld gebruik die Here konflik begeertes en doelle van die mens om Sy doel te bereik, sonder om die mens te vernietig of die mens in ‘n soort manuette te verander. Die Here is die bron van alle wysheid Job.28 en die mens sal Sy gedagtes nie kan peil nie. Jes.55:8-9.

 

D) DIE HERE IS ALMAGTIG:

 

Die onweerstaanbare krag of mag van die Here word deur die hele Bybel weerspieël. Aan Abraham het die Here gesê: “Ek is die Here die Almagtige El Shadda, wandel voor My”  (Gen.17:1 ;35:11).

 

Wat Hy wil kan Hy doen Jes.43:13 “Ook van vandag af is Ek dit, en niemand red uit My hand nie; Ek werk en wie kan dit keer” (Dan.4:35; Job.9:10; Hab.3:3-6)

 

Die Skepping is die perfekte voorbeeld van die Here se krag. Jer.10:12-13 bevestig dat Hy die aarde gemaak het en die hemele. Niks is vir die Here onmoontlik nie (Jer.32:17; Job.26:14).

 

Nasies is voor die Here soos ‘n stofdeeltjie Jes.40:12+15+22.

 

Die hele aarde is die voetsool van Sy voete. Matt.5:35; Hand.7:49.

Jes.66:1 Die hemele is Sy troon en die aarde Sy voetbank.

 

Sy krag sluit Sy soewereiniteit oor die mens en nasies en al die manifistasies is gekoppel aan Sy morele dade. Ps.50:21-22.

 

Deur Sy soewereiniteit maak Hy ‘n wonderwerk ‘n realiteit.

 

E) HY IS ALOMTEENWOORDIG:

 

Die Here is oorals teenwoordig. Die hemele en die hoogtes kan Hom nie dra nie. (1 Kon.8:27; 2 Kron.6:18). Dit is onmoontlik om van SY teenwoordigheid te vlug. Ps.139:7-12.

 

Die oë van die Here is op elke plek Speuke.15:3, Jes.66:1

 

Jer.23:24 vra die vraag of die mens hom in enige verborge plek kan wegsteek? Dit se nie dat daar plekke is waar die Here meer spesifiek teenwoordig nie.

 

Die Here het nie ‘n fisiese gestalte of voorkoms nie Hy is Gees. Joh.4:24. Daarom dat daar geen beeld van die Here gemaak mag word nie.

 

F) HY IS BETROUBAAR:

 

Hy kan nie verander nie Job.23:13; Ps.102:27: Mal.3:6, beteken dat Hy betroubaar en waardig is, en die onderwerp van vertroue is.

 

Die Here is lewend vir Sy skepsels. Sy handelinge word deur geskiedkundige gebeurtenisse gekoppel. Jeremia kontrasteer die God van Israel met die van die heidene (Jer.10:10; 1-16 Deut.5:26; Jos.3:10; 1 Sam17:26+36; 2 Kon.19:4; Ps.42:2; 84:2; Jer.23:36; Dan.6:26; Hos.1:10)

 

Sy karakter is betroubaar hoewel Hy nie staties en onveranderlik is nie. Jes.26:4 bevestig dat ons op die Here kan vertrou want Hy bestaan deur al die eeue.

 

Waarheid in hebr. Beteken standvastigheid. Sien.Ps.25:10.

 

Jes, bevestig dat SY troon in genade omhul sal wees, en getrouheid, en regverdigheid. Jes.16:5. Jer.4:2.

 

G) GEREGTIGHEID EN REGVERDIGHEID:

 

Hierdie eienskappe word voortdurend in die O.T. uitgelig. Jes.45:21

Sef.3:5, Gen.18:25; Deut.32:4 Job.8:3; 34:12; Ps.89:14.

 

Regverdiheid is belangrik in die Goddelike bestuur van die wêreld. In elke aspek van die menslike samelewing is dit van uiterste belang. By beloning en straf is regverdigheid belangrik.  Die Here is geen aannemer van die persoon nie. Laat die vrees van die Here op jou rus.

 

Die eienskap van die Here is meer besorgd oor die een wat neerslaan as die een wat neergeslaan word.

 

H) DIE GOD VAN GENADE EN LIEFDE.

 

Die liefde gawe en teerheid van die Here is altyd teenstrydige temas teen die geregtigheid van die Here. Jes.63:7. Jer.9:24; Deut.4:37; 7:7-8 10:15; 23:5.

 

Dit word gesê dat die God van die O.T. ‘n God van toorn is, en van die N.T. die van liefde is. Dit is Bybels vals. Die heiligheid van die Here is ‘n God van liefde.

 

Hosea gebruik reeds in die O.T die huwelik as ‘n beeld van die liefde van die Here.

 

Daar word twee woorde vir liefde gebruik: Die een onvoorwaar-delike liefde:  Dit dui op begeertes. Dit omskrywe die liefde onder broers. 2 Sam. 1:26 Huweliks liefde: Gen.29:20 2 Sam.13:15, Hooglied.

 

1) ONVOORWAARDELIKE LIEFDE:

 

Hierdie liefde word nie aan voorwaardes gekoppel of enige verbond nie, maar die enigste bron van bestaan, tussen die Ahere en Israel. Dit dui op die Here se uitsonderlike liefde. Terwyl die ander woord op die verbondsliefde van die Here dui.

Die liefde van die Here is Soewerein, en is aan voorwaardes gekop-pel nie. Israel se liefde teenoor die Here is meer vleeslik.

 

Ons het lief, omdat Hy ons eerste lief gehad het. 1 Joh.4:19.

 

Die aard van die Here se liefde is om te kies, dit kies om ‘n bruid daar te stel, waardeur die liefde van die Here aan alle mense geopenbaar moet word. (Deut.7:7-8, 1 Kon.10:9, 2 Kron.2:11;9:8).

 

2) VERBONDS LIEFDE:

 

Dit dui getroue liefde, wat aan ‘n verhouding gekoppel is. Dit gee die gedagte van meegevoel deur.

 

Dit dui op genade, goedheid, langdurigheid, getrouheid ens.

 

Een van die wortel betekenisse van die woord is waarheid, in stabiliteit, en getrouheid, of lojaliteit. Hos.2:16 +19-20. 

 

Jes. + Jer. Gebruik die metafoor om die liefde van die Here vir SY volk uit te spel. Jes.54:5+62:5. Jer.3:14; 2:2+31-32.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00