BEROU, BEKERING:

 

Oor die eeue heen was daar die uitroep dat die mens hom tot die Here moet bekeer. In die ou Testament was daar deur die profete die voortdurende uitroep tot berou. In die Nuwe Testament kom die uitroep reeds deur Johannes die Doper, en was deur die Here jesus en vele sprekers daarna aangeraak.

 

JOHENNES DIE DOPER SE UITROEP:

 

Matt.3:2 “Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom” Die uitroep was om van sonde weg te keer na die Here. Kom weg van eksterne gebede sonder dat daar enige harts bedoeling daarin is. Kom weg van die idee om die uiterlike skoon te kry, deur te sê: ek gaan eers dinge ophou doen en dan tot bekering kom. Draai van sonde en seremonies weg na die Here, en laat SY wil jou vrede wees, en jou begeertes jou Heer se vreugde.

 

Die hele Judea het uitgekom om hierdie verlossing te kom smaak. Paulus omskrywe Johannes die doper se boodskappe as  “’n doop tot bekering” Hand.19:4.  Mal.3:1 Omskrywe iets van Johannes wanneer hy  sê: “Kyk Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk Hy kom, sê die Here van die leerskare”

 

Matt.11:9-11 spreek van dieselfde gedagte dat Johannes meer as ‘n profeet was.

 

DIE HERE JESUS SE BOODSKAP:

 

Net soos Johannes het die Here Jesus berou gepreek wat lewe in die harte van mense wakker gemaak het, en mense aangespreek was om hulle lewens met die Here Jesus reg te maak kom die roepstem nog vandag om jou lewe met Hom reg te maak. Mark.1:15 sê: “Die tyd is vervul en die konikryk van God het naby gekom: bekeer julle en glo die evangelie”

 

Nadat die Here Jesus versoek was, en nadat Johannes die doper gevange geneem is, het die Here Jesus gepreek van die koninkryk van die hemele wat op hande is. Matt.4:17 “Bekeer julle want die konikryk van die hemele het naby gekom”

 

Markus 6 :7 sê dat die Here Jesus die twaalf  geroep het en hulle twee twee uitgestuur het. Vs.12 Sê: En hulle het uitgegaan en en gepreek dat die mense hulle moes bekeer”

 

Lukas spreek hierdie onderwerp van bekering of berou baie aan. Belangrike onderwerpe het Lukas herhaal en ook hier het hy dit gedoen. Luk.13:3+5 “Nee, Ek sê vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom”

 

Lukas maak melding van die vreugde wat daar in die hemel sal wees as een siel hom tot die Here bekeer. (15:7+10) Byna dieselfde herhaling.

 

In Lukas word drie gevalle genoem waar die Here Jesus die woord Bekeer of berou gebruik Een was reg in die begin van Sy bediening dan een in die middel en weer een aan die einde van Sy bediening. Luk.5:32 Ek het nie vir die regverdiges gekom nie, maar vir sondaars tot bekering. In Luk.24:46-47 sê die Here Jesus: “En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af verder”

 

In die O.T, was daar altyd die verwagting van nog nie. Die Verlosser was altyd belowe, maar hulle het Hom nie gesien nie. Hy wie sal kom, die Seun van die Lig, die Seun van heerlikheid, die begeerte van alle nasies, die Seun van die mens wat binnekort sal sterf, die een met heling onder Sy vlerke. Die gesalfde van die Here praat van bekering tot Godmet jou hele hart.

 

Net die feit dat die Here Jesus en Johannes die Doper die uitroep gerig het dat ons ons tot die Here moet bekeer sou voldoende gewees het, maar daar was ander profete wat die werklikheid van hierdie warheid in die harte ingeskerp het soos ‘n Petrus van ouds., die opdrag ingeskerp het.

 

Op die dag van Pinkster het Petrus bekering en vergifnis van hulle sondes gepreek nadat wat vervul was deur die boek Joël dat die seuns en dogters sal profeteer en julle ou mense sal drome droom. Joël 2:28. Die Gees van die Here was op almal uitgestort. ‘n Half miljoen Jode het in Jerusalem byeen gekom om sy getal te verdubbel, en was die Tempel die middelpunt van belangstelling. Die mense het nie geweet wat met die dissipels gebeur het nie, en gedink dat hulle onder die invloed was.

 

Weer was die eenvoud van die Evangelie verkondig nl. Dat die Here Jesus gekruisig is en dat Hy opgestaan het en opgevaar het om ‘n bruid agter te laat wat Hom sal volg. Uit die drie en twintig verse wat Handelinge (Lukas) verslag van die boodskap gegee het, omskrywe 13 verse die opstanding , omdat hierdie punt beklemtoon moet word. Petrus wou die skare daarop wys, dat as iemand in Christus is hy ‘n nuwe skepsel is en dat alles nuut geword het.

 

Daarom dat daar ‘n berou en ‘n omekering moet plaasvind, hulle moet klaarmaak waarmee hulle besig is en wie hulle is as sondaars. Hand.2:38 kom dieselfde boodskap as die O.T. profete, wat Johannes die doper gepredik het, wat die Here Jesus geprofeteer het, nl bely en laat staan.

 

Nie net op Pinksterdag nie, maar ook by die skone poort in Hand.3:19 in die Woorde; “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van  die aangesig van die Here mag kom”. Hand.5:31 Voor die Joodse Raad sê Petrus “Vir Hom het God as Leidsman en Verlosser deur Sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk”.

 

Aan Simon Magus die towenaar se Patrus in Hand.8:22 “Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagtes van jou hart jou miskien vergewe mag word”  In Cornelius se huis lees ons dat “die heidene die bekering tot die lewe geskenk is” (Hand.11:18)

 

Die tyd waarin bekering regdeur die Nuwe Testament geskrywe is is die imperatiewe wat beteken staan op en doen jy iets omtrent die saak.  Daar is nie ‘n geleidelike ingroei in bekering nie, die woord is bekeer, omdraai, dit is ingrypend.  11 Pet.3:9 Sê: Die Here vertraag nie Sy beloftes soos sommige die vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige verlore gaan nie maar dat almal die ewige lewe moet beerwe.” 

 

PAULUS HET DIESELFDE VERKONDIG:

 

Paulus wat as die Terror van Tarsus bekend gestaan het, het dieselfde roete gevolg in sy sendingreise. Hoewel hy net eenkeer hierdie woord gebruik het in 11 Kor.12:21 en dit hier vaag gebruik het, en dit nie na ‘n besliste opdrag vewys nie, het hy 4 keer in sy briewe het hy die werkwoord gebruik in (Rom.2:4; 11 Kor.7:9-10; 11 Tim.2:25).

 

Die gedeelte in Rom.2:4 Sê hy: “Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?”

Hier verwys Paulus na die goedheid van die Here wat jou tot bekering wil lei.

 

Die rede hoekom Paulus nie soveel klem op bekering gelê het nie, was omdat hy die Christene bedien het wat reeds hulle lewens met die Here Jesus reg gemaak het. By Antioge het Paulus by die boodskap van Johannes die Doper ingeval toe hy vir hulle in Hand.13:24 bevestig het dat hulle hulle moet bekeer, soos hy ook in Hand.19:4 aan die Efese vertel het. In Atene het Paulus aan hulle gewys dat die tye van onkunde verby is en dat die Here ‘n man aangestel het wat hulle in die gereg gaan oordeel en dit is ide Here Jesus. Hand.17:30-31.

 

Voor Agrippa het hy bevestig dat sy roeping hoofsaaklik die roeping van bekering was. Hand.26:19-20 vertel hy aan Agrippa dat hy nie ontrou aan sy roeping was nie, maar dat hy in Damaskus en Jerusalem en die hele land van Judea en aan die heidene vertel dat hulle hul moet bekeer en tot die Here keer.

 

11 Kor.5;17 Bevestig vir ons duidelik dat Paulus baie duidelik was oor wat bekering beteken. In Rom.1:26-32  spel Paulus die vreeslike sondes uit en dan in hafst.2:1 sê hy dat hulle dieselfde doen. 2:3 sê hy dat wie hulle oordeel doen dieselfde, en sal die oordeel van die Here nie ontvlug nie. Vs.11 Sê hy dat daar geen aanneming van die persoon is nie.  In al sy briewe maak hy pertinent melding van die feit dat as hulle gered is hulle anders sal wees.

 

KOM ONS KYK NA JOHANNES:

 

In die Evanglie van Johannes word geen woord vir berou of bekering gebruik nie, terwyl Matt.11 woorde gebruik, Markus 4 en 14 in Lukas. Ook in die drie briewe van Johannes is daar enige melding van bekering nie.

 

Die Johannes wat die Evangelie geskrywe het maak melding in sy Openbaring boek van die 7 gemeenstes wat hulle moet bekeer. Agt van die 12 gevalle verskyn in hfts. 2-3 waar die boodskap aan daardie kerke gevind word. Andere moet hulle bekeer Opeb.9:20-21; 16:9+11, in die lig van die boek wat van die komende oordeel praat. Die wat in hfst.9+16 gebruik was het hulle nie bekeer nie.

 

Die N.T. eindig soos wat hy begin het met die uitroep tot bekering. Dit kan as die mees algemene noot van die N.T. beskou word, nl bekering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00